Lausunto valtiovarainministeriölle 19.8.2019, dnro 395/03/2019, Riitta Myllymäki

Hallituksen esityksen luonnos laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

Kuntalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisvalitus tulisi valituslupamenettelyn piiriin. Sääntely olisi siten yhdenmukainen hallintovalitusta koskevan 1.1.2020 voimaan tulevan sääntelyn kanssa. Poikkeuksista valituslupasääntelyyn tulisi säätää erikseen. Kuntalakiin ei ehdoteta erikseen sääntelyä valitusluvan edellytyksistä. Valitusluvan hakemisessa ja myöntämisessä sovellettaisiin lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi myös selkeyttävä säännös kunnan jatkovalitusoikeudesta ja siihen liittyvästä toimivallan määräytymisestä.

Kuntaliitto kannattaa muutoksenhakujärjestelmän yhtenäistämistä siten, että valituslupasääntely otettaisiin kuntalakiin. Kunnallisvalitusasioissa saataisiin lainvoimainen päätös nykyistä nopeammin. Valituslupamenettelyssä korkein hallinto-oikeus tutkii aina, onko joku valitusluvan myöntämisen peruste olemassa. Jos peruste on olemassa, valituslupa on myönnettävä. Jos esimerkiksi hallinto-oikeus olisi selvästi virheellisellä ratkaisulla kumonnut kunnan viranomaisen päätöksen, valituslupa myönnettäisiin.

Hallituksen esityksen luonnoksessa todetaan, että ”korkein hallinto-oikeus arvioidessaan valitusluvan edellytyksiä voi huomioida kunnallisen itsehallinnon näkökulmat oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna painavana syynä”. Perusteluissa olisi hyvä esimerkeillä avata, mitä ”kunnallisen itsehallinnon näkökulmat” valitusluvan myöntämisen perusteena voisivat olla.

Kuntaliitto kannattaa kuntalakiin otettavaa selkeyttävää säännöstä kunnan jatkovalitusoikeudesta.

Ehdotetussa 142 §:n 3 momentissa todetaan, että ”toimivallasta kunnan valitusoikeuden käyttämiseen sovelletaan mitä kunnan puhevallan käyttämisestä säädetään tämän lain 39 §:ssä”. Perusteluissa olisi hyvä todeta kunnanhallituksen toimivalta myös tilanteessa, jossa valtuusto on tehnyt alkuperäisen hallintopäätöksen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat   

Riitta Myllymäki
johtava lakimies 
     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tags