Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 29.1.2019, dnro 35/03/2019, Jean-Tibor IsoMauno

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 299/2018 vp)

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Yhteinen liikenne- ja potilasvahinkolautakunta-asioita hoitava elin on kannatettava hallituksen esityksessä esitetyistä syistä. Lautakunnan toiminnassa ja asiantuntijoiden työssä tulee kui­ tenkin kiinnittää huomiota siihen, että asioilla on erilainen luonne.

Kuntaliitto esittää, että sääntelyä (ehdotetun lain 16 § 3 momentti) täydennettäisiin työtapa­ turma- ja ammattitautilain 266 §: ssä säädetyin tavoin siten, että siinä todettaisiin, että "Jos lausunnon on antanut kunnan tai kuntayhtymän järjestämän terveydenhuollon palveluksessa oleva henkilö, palkkio maksetaan kunnalle tai kuntayhtymälle."

SUOMEN KUNTALIITTO

Jean-Tibor IsoMauno
lakimies

 

tags