Lausunto lakivaliokunnalle 7.1.2019, dnro 998/03/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt Kuntaliitto ry:n kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, jolla korvattaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki (586/1996).

Kuntaliitto pitää esitysluonnosta hyvänä ja selkeänä. Kokonaan uuden lain säätäminen on tarkoituksenmukaista ja uudistuksen tavoitteet saavutetaan näin hyvin. Kuntaliitolla ei asiassa ole merkittävää kommentoitavaa hallituksen esityksen johdosta.

Lakiluonnoksen luettavuuden kannalta on hyvä, että pykälänumerointi on muutettu juoksevaksi, mikä parantaa lain luettavuutta sekä lakiviittauksien tekemistä ja niiden löytämistä.

Viranomaisen määritelmä hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla saattaa näkemyksemme mukaan myöhemmin aiheuttaa sekaannuksia. Tällä kannanotolla viittaamme meneillään olevaan sote- ja maakuntauudistukseen.  Yksityisten sote-yritysten perustamat osakeyhtiömuodossa toimivat sote-keskukset hoitavat myös julkisia hallintotehtäviä.

Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaan lainkohtaan (10 luku 95-97§). Säädettävän lain esitöissä tulisi nostaa esille selvemmin selkeästi shikaaniluonteisten valitusten osalta kulujen korvaamisvelvollisuus silloin, kun valitus on selkeästi perusteeton, ja erityisesti, jos siihen sisältyy oikeussuojan tai päätöksenteon valvonnan kannalta vieraita elementtejä. Tällä viittaamme niihin harvalukuisiin, mutta kuntien hallintoa invalidisoiviin toistuvia perusteettomia valitusprosesseja käynnistäviin valittajiin, joiden menettely on erityisesti pienemmissä kunnissa joskus hallintoa ja sen resursseja vakavasti kuormittava ongelma. Valituslupamenettely nähdäksemme ei yksistään riitä turvaamaan asianmukaisten hallinnollisten päätösten ripeää täytäntöönpanoa silloin, kun mitään virheitä tai puutteita ei selkeästi ole todennettavissa, vaan kyseessä on usein ainoastaan halu hankkeiden viivästyttämiseen. Myös viranomaisen oma, joissakin tilanteissa merkittäväkin selvitys- ja vastaamistyö tulisi näissä kuluissa voida ottaa nykyistä paremmin huomioon.

SUOMEN KUNTALIITTO

Annaliisa Lehtinen
lakimies

Muualla verkossa
Lakialoite laiksi hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Documents/LA_1+2015.pdf

 

 

tags
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuus ja tietosuoja
  • johtamisen ongelmatilanteet
  • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat