Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 14.2.2019, dnro 123/03/2019, Jean-Tibor IsoMauno

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2018 vp)

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lain soveltamisalan laajennus ulkomailla annettavaan hoitoon on potilaiden kannalta perusteltu ja kansainvälisen yhteistyön kehittyessä tarpeellinen.

Muutos, jossa lain soveltamisalan piiriin tulisi myös terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoimensa ulkopuolella antama apu kiireellisissä tilanteissa on kannatettava paitsi potilaiden myös ammattihenkilöiden aseman parantamiseksi.

Potilaan kehoon kiinteästi asennettujen terveydenhuollon laitteiden (esim. tekonivelet, hammasimplantit ja tahdistimet sekä lääkettä suoraan potilaaseen annostelevat pumput) ottaminen potilasvakuutuksen piiriin on tärkeä.

Kuntaliitto oli mukana työryhmässä ja pitää työryhmän ehdotuskokonaisuutta kannatettavana ja toteuttamiskelpoisena. Kuntaliitto kuitenkin muistuttaa, että sote-uudistuksen toteutuessa yksityisten yritysten osuus terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tuottamisessa kasvaa, mikä lisää myös tilanteita, joissa yksityisellä sektorilla sattuneen potilasvahingon seurauksia hoidetaan julkisen sektorin hoitolaitoksessa. Tällöin ehdotetun lain peruslähtökohtia tulisi tarkastella uudelleen.

SUOMEN KUNTALIITTO

JeanTibor IsoMauno
lakimies

tags