Lausunto valtiovarainministeriölle 28.11.2019, dnro 727/03/2019, Juha Myllymäki

Hallituksen esitysluonnos laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 22.11.2019 mennessä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että Kevan hallintorakennetta ja hallintoelinten kokoonpanoa muutettaisiin. Kevan jäsenyhteisöksi voisi jatkossa liittyä myös kuntien määräysvallassa olevat osuuskunnat. Osa valtuutetuista sekä hallituksesta nimettäisiin jatkossa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdottamista henkilöistä.

Muutos käytännössä muuttaisi erityisesti Kevan hallituksen roolia suhteessa valtuutettuihin yksityisoikeudellisissa yhteisöissä omaksuttuun suuntaan. Muutos tukee Kevan valmistautumista mahdolliseen eläkejärjestelmien yhdistämiseen.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio
varatoimitusjohtaja

Juha Myllymäki
lakiasiain johtaja

tags