Lausunto hallintovaliokunnalle 14.1.2019, dnro 1007/03/2018, Joonas Jännäri

HE 214/2018 rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Kuntaliitto ry haluaa lausua hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi (jatkossa HE) seuraavaa:

Suomen Kuntaliitto ry pitää edelleen tärkeänä, että rahankeräyksen toimeenpano-oikeus laajennettaisiin koskemaan myös kuntakenttää, vaikka HE:ssä rahankeräyslain 5 §:n 4 momentin alussa kuntien suora mahdollisuus rahankeräyksen järjestämiseen nimenomaisesti kielletään. Kunnille olisi aiheellista taata vastaavat mahdollisuudet kuin esimerkiksi kirkkokunnille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Rahankeräyksen toimeenpano-oikeuden laajentamista tukevat myös käytännöt ja kokemukset muista Pohjoismaista sekä muualta Euroopasta, jossa tämä oikeus on olemassa yhtäläisesti kaikilla toimijoilla. Kuntaliiton kannan mukaan Suomen systeemissä tulisi lähentyä HE:ssä vertailtuja verrokkimaita, eikä kieltää rahankeräyksen järjestämistä kuntakentältä, kuten HE:een nyt on kirjattu.

Kuntaliiton kanta vastaa HE:ssä esitettyä siltä osin, ettei rahankeräystä voisi käyttää lakisääteisten kunnan tehtävien rahoittamiseen. Tämän lisäksi kuntakenttä hoitaa kuitenkin lukuisia muitakin kuin lainsäädännössä sille asetettuja tehtäviä. Näiden ns. kuntien itselleen ottamien tehtävien hoitamiseen rahankeräyslain mukainen oikeus tulisi laajentaa koskemaan myös kuntakenttää. Lähtökohtaisesti nämä kuntien itselleen ottamat tehtävät ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä, mikä on linjassa HE:ssä linjatun kanssa.

Suomen Kuntaliitto ry pitää kuitenkin tervetulleena muutoksena sitä, että uuden rahankeräyslain 5 §:n 4 momentissa jäljempänä mahdollistettaisiin muun 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun rahankeräysluvan haltijan tai pienkeräyksen järjestäjän rahankeräyksen järjestäminen myös julkisyhteisön, kuten kunnan, yleishyödyllisiin toimintoihin.

Kuntaliitto pyytää edellä esitettyyn tukeutuen huomioimaan ja mahdollistamaan rahankeräyksen järjestämisen myös suoraan kunnallisille toimijoille yhtenä kanavana kuntien itselleen ottamien tehtävien rahoittamisessa.    

SUOMEN KUNTALIITTO

Joonas Jännäri
lakimies

Muualla verkossa
Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_214+2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

tags