Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 3.9.2019, dnro 550/03/2019, Jarkko Lahtinen

HE 9/2019 vp eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen tietovarannon käyttöönottoa säätelevää siirtymäsäädöstä. Käyttöönoton aikataulusta ehdotetaan säädettäväksi jatkossa valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi varhaiskasvatuslain 70 §:n 5 momentti. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopeasti.  

Kuntaliitto ei vastusta esitettyä lakimuutosta. Ehdotettu muutos tietovarannon tietojen tallentamisvastuun alkamisen ajankohdasta säätämiseen asetuksella on perusteltu. Ehdotettu delegointisäännös on riittävän tarkkarajainen ja sisältää vain tallentamisvastuun alkamisen ajankohdasta säätämisen.

Varhaiskasvatuslain 70 §:n 5 momentin kumoaminen on perustelua eikä erillisratkaisu palvelusetelitoiminnan osalta ole tässä yhteydessä enää tarpeellinen.

Kuntaliitto huomauttaa, että tietovarannon aikatauluun suhtauduttiin kuntien osalta epäilevästi jo varhaiskasvatuslain voimaantullessa. Erityisesti henkilöstötietojen tallentamiseen ja henkilöstöstä kerättävän tietomäärän laajuuteen on suhtauduttu kriittisesti. Henkilöstötietojen osalta järjestelmät ovat erilaisia ja henkilöstötietojen ylläpito on keskitetty yleensä koko kunnan henkilöstöosastolle tai vastaavalle taholle myös varhaiskasvatuksen henkilöstötietojen osalta. On syytä pohtia, onko henkilöstötietojen kerääminen valtakunnalliseen tietovarantoon nyt vaaditulla tarkkuudella tarpeellista. Kuntaliiton käsityksen mukaan vastaavaa tietomäärää valtakunnallisesti ei kerätä muiltakaan toimialoilta.

Kuntaliitto haluaa muistuttaa tietovarannon kustannusvaikutuksista. Varhaiskasvatuslain aiemmassa hallituksen esityksessä todettiin, että kehittämis- ja ylläpitokustannusten kattaminen tietovarannon osalta rahoitetaan kehittämisestä ja käytöstä hyötyviltä tahoilta. Silloisen esityksen mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjille syntyisi kustannussäästöä 870 000 euroa, mistä valtion säästö olisi 221 000 euroa peruspalveluiden valtionosuusprosentilla laskettaessa. Kuntaliitto toteaa, että varhaiskasvatuksen tietovaranto ja siihen valmistautuminen on toistaiseksi aiheuttanut kunnissa kustannusten kasvua, eikä lähitulevaisuuden osalta ole nähtävissä, että kustannussäästöä tietovarannon käyttöönoton osalta tulisi. Kuntaliitto vaatii tietovarannon aiheuttamien kustannuslisäysten osalta valtion täysimääräistä rahoitusta.       

 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Terhi Päivärinta                                                                Jarkko Lahtinen
johtaja, opetus ja kulttuuri                                              kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.