Kuntaliiton lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle 7.12.2018, dnro 840/03/2018, Vesa-Pekka Tervo

Lausunto esityksestä valtioneuvoston asetukseksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi vaarallista ainetta sisältävien rautatiekuljetusten tilapäistä säilytystä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä vähentää onnettomuuksista ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

Kuntaliitto pitää perusteltuna, että vaarallisten aineiden kuljetuksen ja säilytyksen riskeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Kuntaliitto kannattaa myös lainvastaiseen toimintaan liittyvien uhkien aiempaa vahvempaa huomiointia säädöstyössä. Aihealuetta on käsitelty esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän loppuraportissa (TEM/2490/00.06.02/20171), jossa ehdotetaan, että kemikaaliturvallisuuslaki kattaisi jatkossa myös lainvastaiselta toiminnalta varautumisen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kirjeessä (TEM/2125/10.10.02/2018, 5.11.2018), jossa kiinnitettiin huomiota vaaditun kokonaisturvallisuustason säätelyperusteiden eroihin vaarallisten aineiden käsittelyssä.

Asutuksen lähellä tapahtuvalla vaarallisen aineen onnettomuudella voi olla erittäin laajoja vaikutuksia esimerkiksi sisälle suojautumisen tullessa kyseeseen. Tämän vuoksi vaarallisten aineiden onnettomuusriskeihin liittyvä tieto on välttämättömiä kunnan varautumisen sekä kunnan onnettomuuden aikaisten johtamisvastuiden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti vaarallisten aineiden onnettomuuksien konkreettinen hoitaminen kunnassa tapahtuu yhteistyössä, jossa kootaan tarvittava asiantuntemus usealta kunnan viranomaiselta ja yhteistoimintataholta. Esitetty ilmoitusvelvoite varmistaisi, että pelastusviranomainen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus olisivat tietoisia tilapäisestä säilyttämisestä, mikä mahdollistaa riskiperusteisen ja tarkoituksenmukaisen valmiuden ja varautumisen vaarallisten aineiden onnettomuuksiin rautatiellä.

Edellä mainittujen ilmoittamisvelvoitteiden lisäksi Kuntaliitto pitää perusteltuna turvallisuuskulttuurin jatkuvan parantamisen periaatteen näkökulmasta luonnoksessa esitettyä 34 §, jolla velvoitettaisiin ilmoittamaan onnettomuus- ja vaaratilanteesta vaarallisen aineen liittyessä tapahtumaan Liikenne- ja viestintävirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle sekä radioaktiivisen aineen liittyessä tapahtumaan Säteilyturvakeskukselle. 

Kuntaliitto kannattaa esitystä ja katsoo, että asetusmuutosluonnos yleisesti parantaa yhteiskunnan valmiuksia ja varautumista vaarallisten aineiden kuljetuksien uhkiin. Maakuntauudistuksen osalta olisi varmistettava, että kaikki turvallisuus- ja varautumisyhteistyön rakenteet säilyvät toimintavarmoina myös hallinnollisen murroskauden yli. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                        Vesa-Pekka Tervo                   

johtaja, alueet- ja yhdyskunnat                  pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags
Vesa-Pekka Tervo

Etunimi
Vesa-Pekka
Sukunimi
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Kännykkä
+358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka