Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 22.10.2019, (737/03/2019), Kaisa Mäntynen

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elintarvikelain-, kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elintarvikelain-, kasvinsuojeluaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja tulla maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavaksi hallituksen esityksestä.
Lakiluonnoksessa ehdotetaan että, toisesta EU-jäsenvaltioista tulevia eläimistä saatavia elintarvikkeita valvottaisiin osana kuntien valvontaviranomaisten tekemään riskiperusteista elintarvikevalvontaa (ns. ensisaapumisvalvonta). Ensisaapumisvalvonta siirrettiin aikaisemmin kunnista valtiolle (Evira / Ruokavirasto) koska muutamat kunnat joutuivat vastaamaan koko valtakunnan ensisaapumisvalvonnan kustannuksista. Kunnat ovat voineet ottaa tehtävät hoitaakseen niin halutessaan sopimalla siitä ja korvauksista Eviran / Ruokaviraston kanssa.

Ensisaapumisvalvonnan kustannukset voitava kattaa täysimääräisesti valvontamaksuilla

Ensisaapumisvalvonnan kustannukset kohdistuisivat jatkossakin epätasaisesti kuntiin. Kuntaliiton näkemyksen mukaan tehtävän siirto kunnalle on mahdollista, mikäli ensisaapumisvalvonnan kustannukset voidaan kattaa täysin valvonnasta saatavilla tuloilla.

Toimijoiden luotettavuuden arviointi tulisi keskittää yhdelle viranomaiselle, eikä jakaa tehtävää usealle eri viranomaiselle

Osana harmaan talouden torjuntaa ehdotetaan elintarvikelakiin lisättäväksi erillinen toimijan luotettavuuden arviointi. Luotettavuuden arviointi olisi harkinnanvaraista ja vaatisi täysin uudenlaista osaamista, jota kunnan elintarvikevalvontaviranomaisella ei tällä hetkellä ole. Kuntaliiton näkemyksen mukaan harmaan talouden torjuntaan liittyvät toimet tulisi säätää keskitetysti siten, että vastaavat luotettavuuden arvioinnit koskevat kaikkea riskipitoista taloudellista toimintaa. Arviointipykälien ripotteleminen yksittäisiin lakeihin eri viranomaisten valvottavaksi on omiaan heikentämään toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua. Luotettavuuden arvioinnin kriteerit tulevat myös muodostumaan eri tasoisiksi, kun useat eri viranomaiset joutuvat arvioimiaan luotettavuutta monenlaisilla osaamistaustoilla. Luotettavuuden arviointi tulisi keskittää yhdelle viranomaiselle esim. veroviranomaiselle, joka voisi sähköisesti antaa todistuksen toimijan luotettavuudesta. 

Mikäli luotettavuuden arviointi tulee kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtäväksi, on osaamisen parantamisesta huolehdittava esim. koulutuksilla ja ohjeilla. 

Toimijoiden luotettavuuden arvioinnin kustannukset on voitava kattaa täysin valvonnasta saatavilla tuloilla.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kaisa Mäntynen
Erityisasiantuntija, ympäristöterveys    
 

tags
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
  • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
  • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.