Ympäristöministeriö, Dnro 4/03/2019, Laura Hassi

Lausunto huoneistotietojärjestelmän laajentamisesta muihin hallintamuotoihin

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa huoneistotietojärjestelmän laajentamisesta. Huoneistotietojärjestelmää ja sen voimaanpanoa koskevat lait hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2018.

Huoneistotietojärjestelmälakia sovelletaan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusta ja panttausta koskevien rekistereiden ja asiointijärjestelmän ylläpitoon ja niissä tapahtuvaan tietojen käsittelyyn. Järjestelmä palvelee osakkeiden vaihdannan ja vakuuksien hallinnan sekä yhtiön hallinnon ja sen osakkaiden tiedonsaannin tarpeita. Lisäksi sen avulla tuotetaan tietoa tutkimusta ja tilastointia varten.

Lausuntopyynnössään YM toteaa, että huoneistotietojärjestelmän piiriä on tarkoitus laajentaa jatkossa. Osakehuoneistojen lisäksi järjestelmän piiriin olisi mahdollista liittää myös asumisoikeusasunnot sekä kiinteistöyhtiömuotoiset vuokra-asunnot. Huoneistotietojärjestelmällä tavoitellaan tehokkuushyötyjä, joita sen laajentaminen edistäisi.

Aso-asunnot mukaan järjestelmään

Lausuntopyynnössään YM pyytää erityisesti arviota aso-asuntojen liittämisestä järjestelmään. Kuntaliitto pitää asumisoikeusasuntoihin liittyvien oikeuksien kirjaamista huoneistorekisteriin kannatettavana. Aso-asuntoja hallinnoivat yhtiöt osaavat antaa yksilöidymmät arviot liittämisen hyödyistä ja kustannuksista.

Digitaalista tietopalvelua voidaan hyödyntää kaupunkikehittämisessä

Kuntaliiton näkemyksen mukaan olisi tärkeää arvioida hyötyjä, joita syntyisi huoneistotietojärjestelmän laajentamisesta koskemaan myös kiinteistöyhtiömuotoisia vuokra-asuntokohteita. Laajennus tehostaisi ja monipuolistaisi tietopalvelua. Asumisen kokonaiskuvan kannalta tietojen kattavuus olisi olennaista.

Kaupunkien kaavoituksessa ja rakennetun ympäristön kehittämisessä, erityisesti täydennysrakentamisessa, asumisen kokonaiskuva on tärkeä suunnittelun lähtökohta.

Asuttujen kaupunginosien kehittäminen lisää vuorovaikutusta suunnittelijoiden, päättäjien ja asukkaiden välillä. Mitä enemmän tiedetään kehitettävän alueen asukkaista, sitä paremmin suunnitteluprosessissa osataan heitä lähestyä. Huoneistotietojärjestelmän avulla mm. paikallisten asuinkiinteistöjen asukaskunnat ja omistajatahot voidaan erottaa omiksi profiileikseen nykyistä merkittävästi paremmin ja helpommin.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että huoneistotietojärjestelmän kehittäminen tietopalveluna ei katkea hallituksen vaihtumiseen. Jos järjestelmän jatkovaiheen käynnistäminen edellyttää tulevan hallituksen päätöksiä, tehtävä tulisi kirjata hallituksen asuntopoliittiseen ohjelmaan.

SUOMEN KUNTALIITTO

Laura Hassi

Asumisen asiantuntija

 

 

tags
Laura Hassi

Etunimi
Laura
Sukunimi
Hassi
Asiantuntija, asuntoasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2264
Kännykkä
+358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö