Maa- ja metsätalousministeriö Dnro 304/03/2019 09.05.2019, Taina Väre

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019-2020

Ehdotuksessa esitetään, että asetuksella säädettäisiin koulujakelutuesta lukukausien sijaan lukuvuosikohtaisesti eli asetus koskisi lukuvuotta 2019-2019. Lisäksi asetusehtouksella laajennettaisiin hedelmä- ja vihannestuotteita koskevan kohderyhmää kattamaan myös päiväkodeissa ja esiopetuksessa olevat lapset. Muuten ehdotuksen sisältö vastaisi pääosin aiemmin voimassa olleita säädöksiä.

Kuntaliitto kannattaa esitettyjä muutoksia. Koulujakelutuesta säätäminen lukuvuosikohtaisesti, ei lukukausittain, parantaisi järjestelmän pysyvyyttä ja ennakoitavuutta ja parantaa siten edunsaajien mahdollisuutta hyödyntää paremmin tukijärjestelmää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Lisäksi kannatettavaa on, että hedelmä- ja vihannestuotteita koskevan tuen kohderyhmää laajennettaisiin kattamaan myös päiväkodeissa ja esikouluissa olevat lapset. Tähän liittyen esitetään, että ”esikoulu” tulisi korvata sanalla ”esiopetus”, jota voidaan järjestää joko päiväkodissa tai koulussa. Hyvänä pidetään myös täsmennystä siitä, että tuki koskee myös yksityisiä päiväkoteja. Tämä täsmennys ei muuta nykytilannetta.

Lisäksi esitetään harkittavaksi, tulisiko tuen piiriin lisätä myös ryhmäperhepäivähoito. Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoitomuoto, joka toimii usein samoin periaattein kuin pieni päiväkoti, mutta poikkeaa henkilörakenteeltaan. Ryhmäperhepäivähoito ja siihen kuuluva ruokailu järjestetään erillisessä tilassa, eivätkä hoitajat tee itse ruokaa, kuten perhepäivähoidossa.

Asetusluonnoksessa esitetyt, jo aiemmin voimassa olevat kriteerit tuotteiden valinnassa ovat edelleen hyvät: käytettävissä oleva tuen määrä, luonnonmukainen tuotantotapa, kausiluonteisuus ja saatavuus, lyhyet toimitusketjut ja ympäristöhyödyt sekä satokaudesta aiheutuva sesonkiluonteisuuden ja lasten makutottumusten huomiointi. Mikäli hankinnan tekevä kunta painottaa omassa kuntastrategiassaan ja hankinnoissaan esim. kestävyyttä, lähiruokaa tai luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, on tarkoituksenmukaista, että myös koulujakelutuen osalta näiden linjausten mukaisia hankintoja voidaan toteuttaa.

SUOMEN KUNTALIITTO RY

Jarkko Huovinen                                           Taina Väre
Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat                   Erityisasiantuntija

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri