Uudenmaan ELY-keskus, 6.2.2019, Dnro 932/03/2018, J. Vilkuna, M. Mättö

Lausunto raskaan liikenteen taukopaikoista MAL-prosessissa

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Kuntaliiton lausuntoa raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämisestä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lausuntopyyntö kohdistuu HSL:n ja ELY-keskuksen yhdessä teettämään selvitykseen. Tavoitteena on aikaansaada raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamisen kustannus- ja vastuunjakomalli Helsingin seudulle, kuntien ja valtion yhteinen sitoutuminen kustannus- ja vastuunjakomalliin MAL-sopimukseen kirjattavaksi ja etsiä liiketaloudellisesti kannattavaa toteutuskonseptia palvelukokonaisuudelle.

Kuntaliitto toteaa, että raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämiseen on suuri tarve runkokuljetusten keskeisillä reiteillä pääteiden solmupisteissä ja isojen kaupunkien ympärillä. Kehittämisessä tarvitaan valtion, kuntien ja yrityssektorin yhteistyötä. Onkin hyvä, että pääkaupunkiseudulla valtio ja kunnat ovat lähteneet kehittämään yhteistyössä raskaan liikenteen taukopaikkojen kustannusten ja vastuunjaon mallia. Myös taukopaikoista hyötyvä yrityssektori tulisi saada kustannusten jakamiseen vahvemmin mukaan.

Kuntien näkökulmasta haasteena on löytää alueita, jotka kaavallisesti soveltuvat raskaan liikenteen käyttöön. Kunnan kannalta kysymys on myös vaihtoehtoiskustannuksista. Maa-alueelle saattaa olla myös tehokkaampia käyttötarkoituksia, jotka hyödyttävät suoraan kunnan asukkaita ja yrityksiä. Kuntaliitto pitääkin kunnan omistaman maa-alueen tarjoamista taukopaikkojen käyttöön jo yksistään kunnan suurena panostuksena kustannusten jakamisessa valtion kanssa.

Selvityksestä ei ilmene, onko sen yhteydessä käsitelty kunnan maaomaisuuden luovuttamiseen taukopaikkojen käyttöön liittyviä lainsäädännöllisiä reunaehtoja. Asiaa tulisikin vielä avata. Kuntalain 130 § säätää kunnan omistaman kiinteistön luovutuksesta tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittelystä. Valtiontukisäännöt kieltävät kunnan maaomaisuuden alihintaisen luovuttamisen markkinalla toimivalle.

Kuntaliitto toteaa, että valtion tehtävänä on vastata maanteistä ja valtion intressinä on valtakunnallisten ja kansainvälisten liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehtiminen. Tähän kuuluu myös valtion intressi järjestää kuljettajille mahdollisuus noudattaa ajo- ja lepoaikasäännöksiä, mikä edistää samalla liikenneturvallisuutta. Valtion tuleekin ottaa päävastuu raskaan liikenteen taukopaikkojen rakentamisesta sekä vastata kuljettajien tarvitsemien palvelujen järjestämisestä sekä taukopaikan hoidosta ja kunnossapidosta kuten selvityksessä on todettu. Näiden tehtävien osoittaminen kunnalle ei ole perusteltua.

Selvityksessä todetaan, että kuntien yhdenvertainen kohtelu edellyttäisi vastaavaa menettelyä kaikkialla Suomessa. Jos tällä viitataan kustannusten ja vastuunjakomalliin prosenttiosuuksineen, Kuntaliitto huomauttaa, ettei ole perusteita monistaa yhdellä alueella neuvoteltua mallia kaikille muille olosuhteiltaan erilaisille alueille kustannusjakoineen. Sen sijaan MAL-sopimusmenettelyissä kuten mahdollisissa muissakin kaupunkiseutusopimuksissa on mahdollista sopia valtion ja kuntien vastavuoroisesta osallistumisesta seudun kehittämishankkeiden toteutukseen ja rahoitukseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Vilkuna                                                               Minna Mättö                

Liikenneasiantuntija                                                         Lakimies

tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö