Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.12.2019 (793/03/2019) Jarkko Lahtinen

Lausunto valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto esitykseen liittyen. Esityksen mukaan Varhaiskasvatusasetuksen 1 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että päiväkodissa yhtä kasvattajaa kohden 3 vuotta täyttäneitä, yli viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia voisi olla seitsemän nykyisen kahdeksan sijaan. Asetusmuutos tulisi voimaan 1.8.2020, eli samaan aikaan hallituksen esityksessä 34/2019 vp ehdotetun subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kanssa.

Vaikka muutos on ymmärrettävä, Kuntaliitto pitää huolestuttavana sitä, että muutos pahentaa entisestään kelpoisen henkilöstön saatavuutta.  

Kuntaliitto muistuttaa, että nykyinen suhdeluku 1/8 on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien, vasta reilu kolme vuotta. Saman ajan on ollut voimassa kuntien mahdollisuus rajata lapsen subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.

Tarkoituksena oli julkisen talouden tilanteesta johtuen lisätä kunnille joustavuutta palvelun järjestämisessä. Kuntien osalta toiminnan järjestämiseen tehtävät jatkuvat muutokset ovat haasteellisia. 

Suhdeluvun aiemman 1.8.2016 toteutetun asetusmuutoksen osalta arvioitiin kustannussäästöiksi 62,4M€. Kuntaliitto piti silloisen esityksen kustannussäästöarviota ylimitoitettuina. Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman kyselyn mukaan 132 kuntaa toteutti asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta. Säästötavoitteen toteutumista on vaikea arvioida, mutta lienee todennäköistä, että lähellekään sitä ei päästy. Osin syynä oli se, että vain vähän alle puolet kunnista ylipäätään muutti henkilöstömitoitustaan ja muilta osin toimintakäytäntöjen muotoutuminen ja henkilöstömäärän optimaalinen käyttö ei onnistunut näin lyhyellä aikavälillä.

Kuntaliitto huomauttaa, että mahdollisten toimenpiteestä saatavien säästöjen osalta ei pysty tekemään arvioita näin lyhyen toteuttamisajan osalta. Kuntaliitto totesi jo aiemmassa vuoden 2016 muutokseen liittyvässä lausunnossaan, että säästöt on mahdollista saavuttaa vain pitkällä aikavälillä.

Esityksen mukaan vuonna 2020 valtionosuuksiin lisättäisiin 6,7 miljoonaa euroa ja vuodesta 2021 alkaen 16 miljoonaa euroa vuosittain. Koska kyseessä on kunnille laajeneva tehtävä, valtionosuuden lisäyksen on tarkoitus kattaa kustannuksista 100 prosenttia. Kuntaliitto muistuttaa, että muutos eri kuntien osalta on hyvin erilainen, samoin vaikutuksen varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannuksiin.

Kuntaliitto huomauttaa, että niiden kuntien osalta, joita mitoitukseen tehtävä muutos erityisesti vaikuttaa joutuvat palkkaamaan lisää henkilöstöä nykyisenkin lapsimäärän palvelun järjestämiseksi. Lisäksi tilojen osalta voi syntyä tilanne, että lasten palvelun järjestäminen laissa olevien henkilöstömitoituksien osalta ei onnistu nykyisissä tiloissa, vaan toimintatilaa tarvitaan enemmän. Tilakustannusten osalta eri kunnissa voi olla hyvinkin erilaiset kustannusvaikutukset, vaikka valtakunnallisesti ei tilakulujen arvioidakaan olevan merkittäviä. 

Asetuksen voimaan tulon osalta olisi syytä harkita kunnille siirtymäaikaa toiminnan uudelleen järjestämiseksi ja kelpoisen henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.  
 
SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Lahtinen
kehittämispäällikkö
 

tags