Lausunto Valtiovarainministeriölle 25.10.2019 (632/03/2019), Tuula Seppo

Lausunto valtioneuvoston luonnoksesta asetukseksi julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston luonnoksesta koskien asetusta julkisen hallinnon tiedonhallintakunnasta. 1.1.2020 voimaan astuvassa laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, jatkossa tiedonhallintalaki, (906/2019) 10§:ssä säädetään tiedonhallintalaukunnasta. Tiedonhallintalautakunta on uusi valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva viranomainen, minkä tehtävänä on arvioida valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalaissa säädettyjen vastuiden (4.2§), tiedonhallintamallin ja muutosvaikutusten arviointia (5§), tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamista ja saatavuutta (19§), tietojen luovuttamista teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä (22§), katseluyhteyden avaamista viranomaiselle (23§), tietoaineistojen luovuttamista teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille (24§), kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi (28§) sekä luvun 6 asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta säännösten toteutumista ja noudattamista. Lisäksi tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on arvioida ja edistää laissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapoja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista.

Kuntaliitto on pyytänyt tätä lausuntoa varten omien asiantuntijoiden lisäksi muutamien kuntien vastuuhenkilöiden näkemyksiä kyseisestä asetusluonnoksesta. Kuntaliitto haluaa korostaa asetusluonnoksesta muutamaa asiaa.

Ensinnäkin luonnoksen 2§:ssä määritellään lautakunnan kokoonpano ja pätevyysvaatimukset. Jäsenten ja varajäsenten pätevyysvaatimuksena on se, että yksittäisellä jäsenellä ja varajäsenellä on oltava tieteellisessä toiminnassa tai käytännössä osoitettu perehtyneisyys vähintään yhdestä tiedonhallintalain 10.2 §:ssä säädetystä tiedonhallinnan osa-alueesta. Näitä osa-alueita ovat tietoturvallisuus, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus, tilastointi tai tietoaineistojen tiedonhallinta. Lisäksi kyseisessä pykälässä säädetään siitä, että tiedonhallintalautakunnan jäsenellä on oltava palvelusuhde tiedonhallintalain 4.1 §:n tarkoitettuun tiedonhallintayksikköön. Tämä tarkoittaa sitä, että lautakunnan jäsenet ovat virka- tai työsuhteessa esimerkiksi kuntaan.

Kuntaliitto pitää tärkeänä sitä, että tiedonhallintalautakuntien jäsenet valitaan siten, että jäsen ja varajäsen edustavat kattavasti kuntasektoria, niin että kuntien erilaisuus tulee huomioitua riittävällä tavalla vaatimusten toteuttamiseksi. Kunnilla on hyvin erilaiset lähtökohdat ja valmiudet toimeenpanna tiedonhallintalain vaatimuksia omissa organisaatioissaan.

Toiseksi tiedonhallintalaissa korostetaan tiedonhallinnan elinkaaren hallintaa, muun muassa tiedonhallintalain 13§:ssä säädetään, että ”Tiedonhallintayksikön on seurattava toimintaympäristönsä tietoturvallisuuden tilaa ja varmistettava tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus koko niiden elinkaaren ajan.” Lisäksi perusteluissa (Valiokunnan mietintö HaVM 2018 vp - HE 284/2018 vp) todetaan ”Tiedonhallinnan sääntelyn tulee muodostaa eheä kokonaisuus tiedon elinkaaren mukaisesti”. Tiedonhallintalain sääntelystä jäi pois arkistointia koskevaa sääntely, kuten todetaan 3§:ssä ”Asiankäsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa noudatettavista menettelyistä, salassapidosta ja tiedonsaantioikeudesta viranomaisten asiakirjoihin sekä asiakirjojen arkistoinnista säädetään erikseen”.

Kuntaliitto pitää täten tärkeänä myös sitä, että tiedonhallintalautakunnan jäseniä valittaessa huomioidaan koko tiedon elinkaari, niin että myös arkistointiin liittyvät asiat tulevat huomioitua.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto, tuula.seppo@kuntaliitto.fi, 050-428 82 55

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää