Eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijalausuntopyyntö 8.2.2019

Lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä (VNS 7/2018 vp)

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sivistysvaliokunnalle ko. valtioneuvoston selonteosta. Selonteko on jäsennelty asiallisesti sekä monipuolisesti tietopolitiikkaa tarkasteleva ja on pääosin kannatettava.

Selontekoa on selkeytetty lausuntokierroksen jälkeen ja selonteossa on nyt otettu huomioon lausunnossa esiin tulleita asioita.

Kuntaliitto haluaa tuoda esiin muutamia asioita. Ne liittyvät perusrahoituksen turvaamiseen, vapaan sivistystyön rooliin, jatkuvaan oppimiseen ja tasa-arvoon sekä eri toimijoiden yhteistyöhön.

Osaaminen, osallisuus ja luottamus

Kuntaliitto korostaa sitä, että sivistystoimen perusrahoitus on turvattava. Tämä on ensiarvoisen tärkeää väestörakenteen muuttuessa, jolloin koulutuspalvelujen saavutettavuudesta huolehtiminen nousee yhteiskuntapoliittiseksi prioriteetiksi. Rahoituksen turvaamisella voidaan varmistaa, että digitalisaatio- ja tekoälyosaaminen ja siitä saatavat hyödyt saadaan taattua kaikille tasa-arvoisesti. On huolehdittava siitä, että osaaminen lisääntyy yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Lisäksi on rohkaistava yhteistyöhön julkisen hallinnon, tutkimuselämän ja yritysten kesken.

Kuntaliitto näkee, että omaehtoisella oppimisella ja täydennyskoulutuksella on tärkeä rooli digitalisaatio- ja tekoälyosaamisessa ja sen kehittämisessä. Kirjastoilla on oma roolinsa oppimisen tukemisessa, mutta on myös muita kansallisia ja kansainvälisiä tahoja, joilla on tärkeä rooli digitalisaatio- ja tekoälyosaamisessa ja sen kehittämisessä. Vapaan sivistystyön rooli on keskeinen. Osaamista tarjoavat muun muassa kansalaisopistot, avoimet ammattikorkeakoulut, avoimet yliopistot, etäopiskeluverkkosivustot, median tarjoamat oppimisalustat ja yleinen tiedonvälitys.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että selonteossa korostuu jatkuva oppiminen ja luottamuksen merkitys. Täytyisi myös huomioida kunnan merkitys lähiyhteisönä ja paikallisdemokratian toteuttajana, kun puhutaan osallisuudesta ja yhteiskunnallisen luottamuksen ja koheesion vahvistamisesta.

Kansainväliset näkymät

Kuntaliitto ehdottaa, että kansainväliset näkymät -kohdassa on tärkeä näkyä pohjoismainen yhteistyö ja sen merkitys. Pohjoismailla on yhteinen arvopohja, ja on tärkeää, että Pohjoismaissa käydään yhteistä eettistä keskustelua digitalisaatiosta ja tekoälystä.

Lopuksi

Yleisenä huomiona Kuntaliitto toteaa, että laadittu selonteko on tarpeellinen, eettistä pohdintaa, arvokeskustelua ja tietopoliittisia periaatteita sekä linjauksia tarvitaan juuri nyt. Kuntaliitto näkee, että selonteon pohjalta syntyvät toimenpiteet edistävät yhteiskunnan mahdollisuuksia olla mukana ja hyödyntää kansainvälisen tietopolitiikan, tekoälyn ja tietotalouden kehitystä.

Tietotalouden ja tekoälyn merkitys kuntasektorin perustehtävään ja kuntatalouteen tulee ottaa huomioon. Paineita tietotalouden ja tekoälyn hyödyntämiseen tulee kuntasektorin omista tarpeista ja ulkopuolisilta tahoilta. Tällä on vaikutusta kuntasektorin talouteen ja taloudelliseen menestykseen.

Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että tietopolitiikan linjauksia ja tekoälyn kehittämistä tehdään kuntien ja kuntayhtymien sekä valtionhallinnon ja yritysten kanssa yhteistyössä ottaen huomioon kansalaisnäkökulman. Julkisella hallinnolla on tärkeä rooli tiedon hyödyntämisessä ja kehittämisessä.

Lopuksi Kuntaliitto haluaa vielä muistuttaa, että kuntien sivistys- ja koulutuspalvelut ovat keskeisiä koko väestön osaamisen vahvistamistavoitteen kannalta, siksi on syytä huolehtia palvelujen riittävästä rahoituksesta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Susanna Hyvärinen                                  Karin Lassenius
erityisasiantuntija                                     erityisasiantuntija
tietoyhteiskunta-asiat                              opetus- ja kulttuuri-asiat

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.