Lausunto oikeusministeriölle 17.9.2019, dnro 456/03/2019, Kai Ketelimäki

Lausunto ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Ylimpien lainvalvojien tehtävienjaon nykytilaa ja kehittämistarpeita selvittämään ja arvioimaan asetetun työryhmän mietinnössä on esitetty tiettyjä täsmennyksiä lainvalvojien tehtäväjakoon. Kuntien, joiden toimintaan sekä oikeusasiamiehen että oikeuskanslerin valvonta kohdistuu, kannalta on hyvä, että mietinnön mukaan tehtävienjaossa nojauduttaisiin kummankin viraston erityisasiantuntemukseen ja sen kehittämiseen. Tässä mielessä esitetty tehtäväjako on hyvä ja selkeyttää tilannetta nykytilanteeseen verrattuna, vaikka on arvioitu, että kummallekin lainvalvojalle jäisi yhteinen alue, joka kattaisi noin kolmasosan kanteluiden määrästä.

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa mietinnössä esitettyihin kehittämisehdotuksiin. Erityisen hyvänä Suomen Kuntaliitto pitää ehdotusta lakiin otettavista säännöksistä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisestä yhteistyöstä laillisuusvalvonnan tehokkuuden ja ratkaisukäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kai Ketelimäki
lakimies

 

tags