Lausunto valtiovarainministeriölle 25.11.2019 (744/03/2019) Tarja Myllärinen

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta

Kuntaliitto pitää toiminnan tehostamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen ja pelastustoiminnan uudistamiseen kohdennettuja valtionavustuksia lähtökohtaisesti hyvänä nykyisessä tilanteessa. 

Vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön sitoutuminen ja yhteisen valmistelun tuloksellisuus edellyttävät, että valtionavustuksella tuetussa hankkeessa voidaan jatkaa edellisellä kaudella tehtyä valmistelua ja alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä.  Tämä tulee ottaa huomioon avustusten yhteiskunnallista vaikutusta arvioitaessa.   

Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin valtionavustuksesta, jota voitaisiin kohdentaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriön valmisteltavana on valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksiksi vuosina 2020 - 2023, mistä on tarkoitus säätää vuoden 2019 aikana. Lisäksi valmisteltavana on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE:n  toimeenpanoon ja alueellisen kehittämistyön tukemiseen kohdistuvat valtionavustusten hakuohjeet ja yksityiskohdat, jotka on myös tarkoitus julkaista vuoden 2019 aikana.  (Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 24.10.2019.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että eri valtionavustusviranomaisten myöntämien avustusten kriteerien kautta ei aseteta kuntaorganisaatioille ristiriitaisia tavoitteita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ministeriöiden yhteiseen, yhteisesti suunniteltuun ja kohdennettuun viestintään niin, että kunnat saavat yhdenmukaisen kuvan rinnakkaisten avustusten myöntämisen perusteista, kriteereistä ja arviointimenettelyistä.

Asetusluonnos ei anna kunnille selvää kuvaa siitä, kuinka suuri osuus määrärahasta on tarkoitus suunnata kuntien tai kuntayhtymien hankkeille ja mikä osuus julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin. Asetusta tulee siltä osin täydentää ja selkeyttää.

Lisäksi Kuntaliitto huomauttaa, että asetusluonnoksen valmistelussa ei ole millään tavalla huomioitu käynnissä olevaan Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisua, jolla toteutuessaan olisi vaikutusta lausuttavana olevaan luonnostekstiin. Mahdollinen erillisratkaisu ja sen vaikutukset tulee huomioida asetusluonnoksen jatkovalmistelussa.

Yksityiskohtaiset kommentit pykälistä

Valtionavustusta haettaisiin 2 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimivalta ministeriöltä ministeriön erikseen ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamana ajankohtana. Kuntaliitto pitää epätyydyttävänä tilannetta, jossa kunnat ja kuntayhtymät joutuvat hakemaan useita eri aikana haettavina olevia avustuksia ja mahdollisesti vielä usealta ministeriöltä.

3 §: Kuntaliitto esittää selkiytystä asetusluonnoksen 3 §:n pykälän muotoiluun niin, että siitä kävisi selkeästi ilmi sairaanhoitopiirin ja muiden kuntayhtymän rooli avustuksen mahdollisina saajina. 3 §:ssä viitataan kuntaan tai kuntayhtymään mahdollisina avustuksen saajina.  Yksityiskohtaisissa perusteluissa taas todetaan, että avustusta myönnettäisiin nykyisille palvelujen järjestämisvastuisille toimijoille eli kunnille ja kuntayhtymille,

4 §:ssä säädettäisiin valtionavustuksen enimmäismääräksi 80% valtionosuuteen oikeuttavista kustannuksista. Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valtionosuusprosentti voi olla pienempi ja valtionavustusprosentti määriteltäisiin erikseen kussakin valtionavustushakuprosessissa. Kuntaliitto arvioi eri valtionavustusviranomaisten eriaikaisten hakuprosessien ja erisuuruisten valtionavustusprosenttien voivan johtaa epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. 

Kommentit perustelumuistioon

Perustelumuistiosta käy ilmi, että hankerahan mahdolliset käyttökohteet näyttäisivät olevan laaja-alaisia ja joustavia.  Tämä on kannatettavaa. 

Perustelumuistiossa mainitaan, että avustuksen myöntämisen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa näillä tarkoitettaisiin mm. tuottavuuden edistämistä tai päällekkäisyyksien vähentämistä tietojärjestelmien ylläpidossa. Kuntaliitto kannattaa esitettyä linjausta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

tags