Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 21.10.2019 (740/03/2019) Päivi Koivuranta

Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallitus esittää lääkkeiden ehdollista korvattavuutta koskevan sairausvakuutuslain säädöksen voimassaolon jatkamista ajalle 1.1.2020-31.12.2025 ja joitakin vähäisiä sisällöllisiä ja teknisiä tarkennuksia.

Uudet lääkkeet ovat usein erittäin kalliita, mutta tieto niiden kustannusvaikuttavuudesta ja terveyshyödystä on aluksi varsin niukkaa. Ehdollinen korvattavuus on uusien lääkkeiden käyttöönottoon liittyvä riskienjakomalli, joka otettiin käyttöön vuonna 2017. Sen tavoitteena on mahdollistaa uusien kalliiden lääkkeiden saaminen tasapuolisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön sekä hallita uusien lääkkeiden käyttöönottoa, käyttöä ja mahdollista käytöstä luopumista. Kokemukset mallista ovat olleet pääosin myönteisiä, mutta kokemusta on vasta niukasti. Siksi ehdollista korvattavuutta halutaan jatkaa vuoden 2025 loppuun asti.

Ehdollisen korvattavuuden päätöksiin liittyy sopimuksia, joissa on toteutuneen myynnin perusteella määriteltävää palautusmaksua koskeva ehto. Palautusmaksuja on arvioitu kertyvän vuosittain 13.2 miljoonaa euroa. Alustavien kokemusten perusteella arvio on varsin lähellä oikeaa, joten ehdollinen korvattavuus toisi sairausvakuutukselle huomattavat vuosittaiset säästöt.

Ehdollisen korvattavuuden määräajan jatkamisen lisäksi lakiluonnoksessa esitetään tähänastisten kokemusten perusteella siihen myös sisällöllisiä tarkennuksia. Tarkennukset koskevat tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointia, ehdollisesti korvattavan valmisteen käyttämistä hintavertailussa ja ehdollisen korvattavuuden enimmäisvoimassaoloajasta luopumista.

Lisäksi hallitus ehdottaa täsmennettäväksi korvattavaa lääkettä koskevaa säännöstä vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä lisäämällä 5 luvun 1 §:ään korvattavuuden riippuvuus laissa määritellystä hinnasta. Edelleen esitetään nykyistä käytäntöä vastaava tekninen tarkennus yrittäjän oikeutta työterveyshuollon korvaukseen koskevaan kohtaan (13 luku, 2 §).

Kuntaliitto pitää sairausvakuutuslakiin ehdotettuja muutoksia perusteltuina eikä sillä ole hallituksen esitykseen huomauttamista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags