Liikenne- ja viestintäministeriö, (634/03/2019) 15.10.2019, Johanna Vilkuna, Pasi Kallio

Luonnos hallituksen esityksestä liikennejärjestelmästä

Luonnos hallituksen esityksestä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Korjauspaketti)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia, ratalakia, yksityistielakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia sekä raideliikennelakia. Muutokset olisivat pääasiassa teknisiä ja osa muutoksista liittyy viime hallituskaudella rauenneeseen maakuntauudistukseen.

Esityksellä tehtäisiin hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä ja julkisia kuulutuksia koskevaan uudistukseen liittyvät muutokset liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä ratalakiin. Lisäksi tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin liittyvät muutokset.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia muutettiin vuonna 2018 ja laista poistettiin käsite tienpitoviranomainen ja se korvattiin ilmauksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Samassa yhteydessä jäi muuttamatta ajoneuvojen siirtämistä koskeva laki. Tässä esityksessä annetaan uusi laki ajoneuvojen siirtämisestä. Sisällöllisesti ja viranomaisten vastuiden osalta laki säilyisi pääasiassa ennallaan.
Yksityistielakia ja Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia muutettaisiin niin, että Liikenne- ja viestintävirasto olisi jatkossa yksityistieasioiden valtakunnallisesta koordinaatiosta ja yhteistyöstä sekä yksityisteiden valtionavustusten kohdentamisesta vastaava viranomainen. Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä ehdotetaan täsmennettäväksi myös julkisen henkilöliikenteen määrärahojen kohdentamisessa. Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi julkisen henkilöliikenteen ja yksityistieavustusten määrärahojen kohdentamisesta ELY-keskuksille. Jatkossa virasto vastaisi myös näihin liittyvästä ja muuhun toimialaansa koskevasta ohjauksesta.

Lakien olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa

Ratalaki sekä Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin ja ratalakiin tehtäisiin muutokset, joilla tie-, rata- ja yleissuunnitelmia koskevassa vuorovaikutuksessa siirryttäisiin soveltamaan hallintolain uutta julkisia kuulutuksia koskevaa menettelyä, jonka mukaisesti viranomaisen verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa julkaisemisesta tulee ensisijainen menettelytapa. Kuulutusten julkaisusta vastaisivat tapauksesta riippuen ELY-keskukset, Väylävirasto tai Liikenne- ja viestintävirasto. Nykyisin kunnat hoitavat yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien hallinnolliset kuulutukset. Kunnissa olisi edelleen julkaistava ilmoitus suunnitelmien ja päätösten nähtävillä olemisesta. 
Kuntaliitto pitää edellä kuvattua muutosta perusteltuna ja hallintoa sujuvoittavana toimena, kunhan huolehditaan siitä, että tiedonvaihto ja yhteistyö kuulutusten julkaisemisessa on ennakoivaa ja saumatonta valtion liikenneviranomaisten ja kuntien välillä. Ilmoitusten julkaiseminen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla suunnitelmien ja päätösten nähtävillä olemisesta edistää asukkaiden tiedoksisaantimahdollisuutta. Jatkossa kunnat eivät enää vastaisi muistutusten vastaanottamisesta, vaan antavat niihin vastineensa erikseen. Siten on varmistettava kuntien riittävä ja oikea-aikainen tiedonsaanti tehdyistä muistutuksista, jotta kunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus antaa niistä vastineensa.  
Kuntaliitto ei pidä kuntien kannalta harkittuna muutosta, jota esitetään lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §:ään ja ratalain 22 §:ään. Pykälistä poistettaisiin maininta kunnasta niiden tahojen joukosta, joille varataan mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Vaikka molemmissa laissa toisaalla edelleen todetaan (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 15 f §, ratalaki 8 §), että kuntien ja muiden viranomaisten kanssa toimitaan yhteistyössä tie-, rata- ja yleissuunnitelmia laadittaessa, tämä ei Kuntaliiton näkemyksen mukaan korvaisi sisällöllisesti ilmaisua mahdollisuudesta osallistua valmisteluun ja vaikutusten arviointiin. Kuntaliitto esittää, että edellä kuvattua kunta-sanan poistoa ei pykäliin 27 § ja 22 § tehdä tai vaihtoehtoisesti pykäliä 15 f § ja 8 § vastaavasti täydennetään. 

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Kuntaliitto esittää, että lakiluonnokseen lisätään pykälä tai momentti toimivaltaisten viranomaisten yleisestä tehtävänjaosta. Tämä selventäisi lakia viranomaisten vastuiden osalta. Kunta toimii asiassa lähtökohtaisesti kadunpitäjänä.

Yksityistielaki

Kuntaliitto pitää erittäin hyvänä, että yksityistielakia ja Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia muutettaisiin niin, että Liikenne- ja viestintävirasto olisi jatkossa yksityistieasioiden ja yksityisteiden valtionavustusten valtakunnallisesta koordinaatiosta ja yhteistyöstä vastaava viranomainen. Tähän rooliin liittyen sillä olisi myös velvollisuus huolehtia avustusten myöntämisen kautta tai muulla tavalla siitä, että kansalaisille on tarjolla tarpeellisia neuvontapalveluita yksityistieasioissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

 Johanna Vilkuna                                         Pasi Kallio                           

Liikenneasiantuntija                                    Lakimies        

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!