Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 1.4.2019, dnro 212/03/2019, Päivi Koivuranta

Luonnos valtioneuvoston kudosasetuksen muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (kudosasetus) muuttamiseksi. Muutostarve liittyy kudoslain 1.3.2019 voimaan tulleisiin muutoksiin, joiden tavoitteena on elinluovuttajien piirin laajentaminen.

Muutoksia esitetään asetuksen 2 ja 3 §:iin, joissa säädetään elävältä luovuttajalta toteutettavien elin- ja kudosluovutusten lupahakemuksiin tarvittavista selvityksistä.

Uusiutumattoman elimen tai kudoksen irrottamista 18 vuotta täyttäneeltä täysivaltaiselta luovuttajalta koskevaan 2 §:ään lisättäisiin vaatimus, että psykiatrin lausunnosta tulee ilmetä, että luovutus tapahtuu vapaaehtoisesti eikä luovutukseen liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista. Lisäksi edellytettäisiin selvitystä luovuttajan ja vastaanottajan sukulaisuudesta, muusta yhdyssiteestä tai muusta luovutuksen tyypistä. Lisäksi, mikäli luovuttaja ei ole sukulainen tai muu läheinen, selvitys siitä, miksi nämä eivät sovellu luovuttajaksi.

Uusiutuvan kudoksen irrottamista alaikäiseltä tai vajaakykyiseltä luovuttajalta koskeva 3 § ehdotetaan uudistettavaksi kokonaan. Vaadittaviin selvityksiin lisättäisiin varmistuminen siitä, että luovutukseen suostumuksen antavalle henkilölle ja myös luovuttajalle itselleen on selostettu luovutuksen vapaehtoisuus ja perumisen mahdollisuus. Lisäksi tulisi dokumentoida, että luovutukseen ei liity taloudellisen hyödyn hankkimista tai tarjoamista.

Kuntaliitto katsoo, että esitetyt muutokset ovat tarpeellisia ja perusteltuja, eikä sillä ole asetusluonnokseen huomautettavaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags