Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 25.9.2019, (592/03/2019), Päivi Väisänen-Haapanen

Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistmista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistioluonnoksen ehdotuksista

3.1 Vapaan sivistystyön vapaus

Kommenttinne vapaan sivistystyön vapautta käsittelevään lukuun

Kuntaliitto pitää työryhmän esitystä kannatettavana. Vapaaehtoisuus sekä ylläpitäjälle että myös vielä opiskelijalle on hyvä lähtökohta vapaan sivistystyön koulutuksessa.
 

3.2 Koulutuksiin osallistuvien henkilötiedot

Kommenttinne koulutukseen osallistuvien henkilötietoja käsittelevään lukuun

Koski-järjestelmä edellyttää tietovarantoon siirrettävien osalta henkilötietoja. Vain välttämättömät henkilötiedot tulee kerätä ja siirtää tietosuoja huomioiden.
 

3.3 Koulutuksen laajuutta kuvaava käsite

Kommenttinne koulutuksen laajuutta kuvaavasta käsitteestä

Opintopiste soveltuu vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuotojen koulutussisältöjen yhteiseksi laajuuden laskennalliseksi kuvaajaksi. Yhtenäinen laajuuden kuvaaja edesauttaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koulutusjärjestelmässä.
 

3.4 Koulutuksen arviointi

Kommenttinne koulutuksen arviointia koskevaan lukuun

Arvioinnissa vähimmäistaso, kuten esimerkiksi hyväksytty suoritus, on edellytyksenä osaamisen siirtämisessä Koski-järjestelmään.
 

3.5.1 Johdanto

Kommenttinne johdannosta koulutusten osaamisperustaiseen kuvaukseen

Työryhmän ehdotus ja tavoite ovat tarkoituksenmukaisia. Koulutuksen ylläpitäjien mahdollisuus vaikuttaa siirtymiseen osaamisperusteiseen kuvaukseen ja rakentamiseen asteittain on hyvä lähtökohta työlle.  Osaamisperustainen kuvaus tukee opintojen tunnistamista ja tunnustamista elinikäisellä oppimispolulla ja työelämässä.
 

3.5.2 Osaamistavoitteet

Kommenttinne osaamistavoitteista

Osaamistavoitteiden kuvaaminen tukee yhtenäistä toimintamallia eri oppilaitoksissa ja oppilaitosmuodoissa.
 

3.5.3 Opettajan ja opiskelijan näkökulma osaamistavoitteisiin

Kommenttinne opettajan ja opiskelijan näkökulmasta osaamistavoitteisiin

Opiskelijanäkökulman vahvistaminen opettajanäkökulman rinnalla tukee koulutuksen tavoitteiden arviointia ja suorittamista sekä vapaan sivistystyön koulutuksen tunnustamista osana koulutusjärjestelmää.
 

3.5.4 Osaamistavoitteet osana opetussuunnitelmatyötä

Kommenttinne osaamistavoitteista osana opetussuunnitelmatyötä

Vapaan sivistystyön koulutuksessa lainsäädäntö edellyttää opetussuunnitelmien laatimista tietyin edellytyksin vain kansanopistoilta ja liikunnan koulutuskeskuksilta. Kotoutumissuunnitelmaa edellyttävän koulutuksen osalta on laadittu opetussuunnitelmasuositus.
 

3.5.5 Osaamistavoitteista viestiminen

Kommenttinne osaamistavoitteiden viestimisestä

Viestintä on tärkeää sekä oppilaitoksen sisällä, että koulutusmarkkinoinnissa koulutukseen hakeutuville ja koulutukseen osallistuville.
 

3.5.6 Osaamistavoitteiden laatiminen ja taso

Kommenttinne osaamistavoitteiden laatimista ja tasoa käsittelevästä luvusta

Osio on varsin yksityiskohtainen. Esimerkit tukevat osaamistavoitteiden rakentamista, mutta esimerkkejä tulisi kehittää edelleen esimerkiksi erillisten hankkeiden ja koulutus-/työpajatilaisuuksien avulla. Osaamistavoitteet määritellään ja viestitään vähimmäistasolla.
 

3.5.7 Osaamistavoitteiden arviointi

Kommenttinne osaamistavoitteiden arviointia käsittelevästä luvusta

Yksityiskohtaisten esimerkkien käyttöä muistiossa voi vielä tarkastella suhteessa jatkokehittämiseen.

Muuta, mitä haluatte asiasta lausua.

Kommenttinne

Kuntaliitto pitää hyvänä laaja-alaista valmistelua asetetussa työryhmässä. Tavoite on ajanmukainen.

Tiedonsiirtomahdollisuus Koski-järjestelmään tulee toteuttaa sekä automaattisesti että manuaalisesti toistaiseksi. Rajapinnan kautta tapahtuva automaattinen tiedonsiirto on tavoiteltavaa pidemmällä aikavälillä, mutta samalla on otettava huomioon koulutuksen ylläpitäjien erilaisuus ja toteutusmahdollisuudet. Tiedonsiirto tulisi toteutua riittävän usein, enintään kerran kuukaudessa tai vähintään kerran lukukaudessa.

Valmistelun yhteydessä tulisi toteuttaa vaikutusarviointi osaamisperustaisten kuvausten laadintaan, arviointiin ja tietojärjestelmiin liittyvistä muutostarpeista ja resursoinnista (kustannukset ja työaika) myös vapaan sivistystyön koulutuksen ylläpitäjien osalta.

Myöhemmin olisi hyvä vielä arvioida eri oppilaitosmuotojen ja ylläpitäjien koulutuksen osaamisperustaisen kuvauksen laadinnan etenemistä sekä opintosuoritusten määrällistä luovuttamista Koski-järjestelmään.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Väisänen-Haapanen
erityisasiantuntija

 

 

tags