Lausunto oikeusministeriölle 17.4.2020, dnro 362/03/2020, Riitta Myllymäki

Hallituksen esityksen luonnos laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi  

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamista niin, että viittaukset muutoksenhaussa sovellettavaan yleislakiin vastaisivat vuoden 2020 alussa voimaan tullutta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia. Lisäksi poistettaisiin hallintoasioiden yleislakien kanssa päällekkäisiä säännöksiä ja selkeytettäisiin muutoksenhakusäännöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muutoksenhakusäännös on tulkinnallisesti epäselvä siltä osin, kun se koskee muutoksenhakutietä kunnallisen viranomaisen määräämästä julkisuuslain 34 §:n mukaisesta maksusta. Epäselvää on, edeltääkö muutoksenhakua oikaisuvaatimusvaihe ja haetaanko muutosta hallinto- vai kunnallisvalituksella. Julkisuuslain 33 §:n säännöstä ehdotetaan täsmennettävän siten, että sama muutoksenhakusääntely koskisi valtion ja kunnallisen viranomaisen tekemää maksupäätöstä. Maksun oikaisua voi vaatia kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa säädetään. Muutoksenhaussa oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä hallintovalituksesta. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kuntaliiton havaintojen mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä on ollut epäselvyyttä siitä, minkälaiset muutoksenhakuohjeet tulee antaa kunnallisen viranomaisen julkisuuslain 34 §:n nojalla tekemiin maksupäätöksiin, joten Kuntaliitto pitää tarpeellisena julkisuuslain 33 §:n muutoksenhakusääntelyn täsmentämistä. Kuntaliitto pitää perusteltuna sitä, että muutoksenhaku on säännelty samalla tavalla koskien valtion ja kunnallisten viranomaisten maksupäätöksiä. Kuntaliitolla ei ole huomauttamista myöskään muihin ehdotettuihin lainsäädäntömuutoksiin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Juha Myllymäki                               
johtaja, lakiasiat  

Riitta Myllymäki 
johtava lakimies

tags