Lausunto talousvaliokunnalle 27.4.2020, dnro 455/03/2020, Pirkka-Petri Lebedeff

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajasuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp)

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajasuojalakia. Esityksen mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä muutettaisiin väliaikaisesti COVID-19 -epidemiaan liittyvän poikkeustilan vuoksi. Poikkeustilan seurauksena on todennäköistä, että useat kuluttajat joutuvat entistäkin enemmän turvautumaan luottorahoitukseen. Esityksen tarkoituksena on heidän asemansa helpottamiseksi ja velkaongelmien vähentämiseksi varmistaa, että luotolle perittävä korko on maltillinen.

Ehdotuksen mukaan muille kuluttajasuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluville luotoille paitsi hyödykesidonnaisille luotoille asetettaisiin tilapäinen 10 prosentin korkokatto. Korkokattoa koskevan sääntelyn tehokkuuden varmistamiseksi myöskään luotosta perittäviä maksuja ei saisi korottaa sääntelyn voimassaoloaikana. Tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin sekä lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin että kahden kuukauden siirtymäajan jälkeen myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on lain soveltamisaikana tehtävistä luoton nostoista.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan kaikkien kuluttajasuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluvien luottojen suoramarkkinoinnin sekä luotonvälittäjien omia palveluja koskevan suoramarkkinoinnin tilapäisestä kieltämisestä. Tarkoituksen on estää se, että markkinointia kohdistettaisiin päällekäyvin keinoin suoraan äkillisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleviin kuluttajiille.

Laki on tarkoitettu olemaan voimassa 1.5.-31.12.2020. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin liittyvää luoton käyttöön tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.7.2020.

Lausunto

Esityksellä pyritään ohjaamaan luottotoimintaa yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan poikkeusoloissa, joihin kuluttajat eivät ole voineet kohtuudella varautua, josta seuranneisiin taloudellisiin vaikeuksiin kuluttajat ovat joutuneet pääasiassa ilman omaa syytä ja josta saattaa seurata kuluttajille pitkäaikaisiakin taloudellisia vaikeuksia.

Esityksessä todetaan, että lain tilapäiselle muuttamiselle on olemassa yhteiskunnallisesti painavat ja hyväksyttävät perusteet ja se on myös välttämätön kuluttajaluotoista aiheutuvien velkaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Kuntaliiton käsityksen mukaan hallituksen esitys on nopeasta valmisteluaikataulusta huolimatta varsin hyvin valmisteltu ja esitetyille väliaikaisille muutoksille on esitetty monipuoliset ja vakuuttavat perustelut. Kuntaliitto pitää korkokattoon ja luottojen suoramarkkinoinnin kieltoon liittyviä ehdotuksia perusteltuina vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Kuntaliiton käsityksen mukaan lain tilapäiselle muuttamiselle on myös esityksessä tarkemmin mainituilla perusteilla olemassa yhteiskunnallisesti painavat ja hyväksyttävät perusteet ja se on myös välttämätön kuluttajasuojaluotoista aiheutuvien velkaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Kuntaliitto kannattaa esityksen hyväksymistä sellaisenaan esityksessä tarkemmin mainituilla perusteilla eikä liitolla ole huomautettavaa yksittäisiin säännösesityksiin tai niiden perusteluihin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pirkka-Petri Lebedeff
johtava lakimies

tags