Kuntaliiton lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 29.10.2020 (901/03/2020), Johanna Vilkuna, Jaana Viemerö

HE 176/2020 vp Hallituksen esitys taksisääntelyn korjauspaketiksi

Hallituksen esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti korjata taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia ottaen huomioon erityisesti taksitoiminnan turvallisuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelun läpinäkyvyys sekä taksien saatavuus.

Kuntaliitto pitää taksisääntelyn korjaussarjaa hyvin tärkeänä hankkeena. Hallituksen esitys parantaa tilannetta mm. taksimarkkinoiden ja -palveluiden laadun, turvallisuuden, valvonnan ja harmaan talouden ehkäisyn osalta. Kuluttajien luottamus taksipalveluiden laatuun ja turvallisuuteen onkin tärkeää saada palautettua. Yhtä lailla on tärkeää löytää tehokkaita keinoja harmaan talouden torjuntaan sekä riittävään ja tehokkaaseen taksiliikenteen valvontaan.

Kuntaliitto huomauttaa, että lakiesitys ei onnistu tarjoamaan ratkaisuja taksipalveluiden saatavuuden parantamiseen, vaikka se on ollut lakihankkeen yksi keskeinen tavoite. Taksipalveluiden saatavuus on heikentynyt taksimarkkinoiden vapauduttua liikennepalvelulain voimaantulon myötä harvaan asuttujen alueiden lisäksi monissa kuntakeskuksissa. Koronakriisi heikentää edelleen taksiyritysten toimintaedellytyksiä. Valtiolla on vastuu tilanteen korjaamisesta. Valtion tulisi osoittaa rahoitusta taksien päivystystoimintaan alueilla, joilla sille on tarve, mutta toiminta ei ole yrityksille taloudellisesti kannattavaa.

Lakiesityksen tavoitteena on taksipalvelujen saatavuuden osalta, että viranomaisilla olisi uudistuksen myötä nykyistä tarkempi tilannekuva siitä, miten taksipalveluja on saatavilla eri puolilla Suomea ja eri vuorokaudenaikoina. Esityksen mukaan tilannekuvan tulisi olla tarkkuudeltaan sellaista, että viranomaiset voivat havaita saatavuuden näkökulmasta ongelmalliset alueet ja ajankohdat sekä kohdistaa näihin tarvittaessa saatavuustilannetta parantavia toimenpiteitä. Kuntaliitto kannattaa sinänsä tilannekuvan kehittämistä, mutta pelkää, että palveluiden saatavuus ehtii edelleen monin paikoin notkahtaa ennen kuin mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin päästään.

Yksi keino saatavuuden parantamiseen hiljaisen kysynnän alueilla ja aikoina olisi ajovuoroista ja päivystysvelvollisuudesta sopimisen pelisääntöjen kirkastaminen yrityksille. Tämä selkeyttäisi taksiyrityksille niiden vapaaehtoisen keskinäisen sopimisen mahdollisuuksia. Vaihtoehtoisesti tulisi löytää malleja, joilla Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi helpottaa tilannetta antamalla yrityksille ennakollista neuvontaa.

Kuntaliitto pitää erittäin tarpeellisena erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskevaa ehdotusta. Kuntaliitto on osallistunut eritysryhmien kuljettajakoulutusta pohtineen, YTL ry:n kokoon kutsumaan laaja-alaiseen työryhmään, jonka esitystä pykälä perusteluineen noudatteleekin. Kunnat voivat edellyttää taksipalveluiden kilpailutuksissaan, että kuljettajat ovat suorittaneet tai tulevat suorittamaan erityisryhmien kuljettajakoulutuksen tiettyyn määräaikaan mennessä.

Kuntaliiton mielestä tulisi vielä pohtia erityisryhmien kuljettajakoulutuksen asettamista pakolliseksi vapaaehtoisuuden sijasta. Vapaaehtoisuuden pohjalta toteutettuna ilmeisenä riskinä on, että koulutuksen käyneiden kuljettajien osuus jää alhaiseksi.

Suomen Kuntaliitto ry

 

Johanna Vilkuna                              Jaana Viemerö
Liikenneasiantuntija                     Erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!