Kuntaliiton lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 17.11.2020 (1018/03/2020), Johanna Vilkuna

HE 202/2020 vp HE eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 

Kuntaliitto pitää tarpeellisena lakiin esitettyä väliaikaista (30.6.2021 saakka) voimassa olevaa lisäystä (179 a §), jonka mukaan henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan on ilmoitettava joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutoksista covid-19 -epidemian aikana viimeistään viisi päivää etukäteen lain edellyttämän 60 päivän sijaan. Lyhyempi ilmoitusaika joustavoittaa liikenteenharjoittajien toimintaa covid-19 -tilanteessa. Viranomaisille näin lyhyt ilmoitusaika ei kuitenkaan jätä riittävästi aikaa palvelun jatkuvuuden turvaamiseen. Myös matkustajille nopeat muutokset aiheuttavat hankaluuksia. Normaalioloissa myös 60 päivän ilmoitusaika on haastava, kun huomioidaan korvaavien palveluiden kilpailutukseen ja hankintaan tarvittava aika.

  • Kuntaliitto pitää hyvänä, että poikkeukselle (179 a §) on asetettu lakiesityksessä selkeä määräaika, ja että poikkeus on tarkennettu kohdentumaan nimenomaan covid-19 -epidemiaan.

Lakiesitys sisältää lain 181 §:ää koskevan muutosehdotuksen, jonka mukaan kunnan tai kuntayhtymän (muun kuin joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen) hankkima liikenne voi vähäisessä määrin ulottua sen toimivalta-alueen ulkopuolelle. Vastaava säännös sisältyi liikenteen palveluista annetulla lailla kumottuun joukkoliikennelakiin (869/2009).

  • Kuntaliitto pitää sinänsä hyödyllisenä lisättyä säännöstä esimerkiksi koulukuljetusten järjestämisen kannalta. Ilmaisu vähäisessä määrin on kuitenkin tärkeää määritellä laissa erityisesti suhteessa ELY-keskusten tehtäviin. Lakiesityksessä sanotaan, että ilmaisu on jätetty tarkoituksella määrittelemättä. Tulkinnanvaraisuus hämärtää kuntien ja ELY-keskusten työnjakoa kuntarajat ylittävän liikenteen järjestämisessä. Esitetyssä muodossa laki antaa ELY-keskuksille mahdollisuuden siirtää kokonaan kuntien vastuulle esimerkiksi kuntarajat ylittävää koululaisia ja työssäkäyntiä palvelevaa liikennettä.

Lakiesityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto vastaa liikkumisen tietopalvelusta, mutta jatkossa se voisi järjestää tietopalvelun itse tai hankkia palvelun sekä siihen liittyvät välittömät tuottamis-, ylläpito- ja kehittämistehtävät TMF:ltä.

  • Kuntaliitto painottaa, että liikennepalveluita tuottavat viranomaiset eivät saa joutua maksamaan TMF:n palveluista, kun tietoja tarvitaan liikennepalveluiden valvontaan, seurantaan, palveluiden tuottamiseen tai tiedottamiseen.

Traffic Management Finland Oy:n (TMF) tehtävien tavoitteena on edistää kestävän ja oikeudenmukaisen liikennejärjestelmän kehittämistä ja liikenteen digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä.

  • Kuntaliitto toteaa, että aikataulu- ja reittitietoja koskevat palvelut eivät ole lähteneet markkinaehtoisesti kehittymään kuten liikennepalvelulaissa tavoiteltiin. Valtion tulisi määrittää oma roolinsa asian edistäjänä ja suunnata rahoitusta tarvittaviin kehittämistoimiin. Kun alustat ovat kunnossa, myös markkinaehtoisten toimijoiden on niitä helppo hyödyntää palveluiden tuottamiseen avoimien rajapintojen kautta. Joukkoliikenteen asiakkaiden tulisi saada mahdollisimman nopeasti käyttöönsä liikennepalveluiden aikataulu- ja reittitiedot koko maassa helppokäyttöisessä muodossa.

 

Suomen Kuntaliitto ry

 

Johanna Vilkuna                             
Liikenneasiantuntija                        

tags