Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 5.2.2020 (51/03/2020) Minna Antila

HE 99/2019 vp Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettua lakia siten, että lakiin lisätään kumotun 6 §:n tilalle uusi säännös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiedonsaantioikeudesta. Pykälän mukaan Kansallisella koulutuksen arviointikeskuksella olisi oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä lain 2 §:ssä tarkoitettujen arviointitehtävien suorittamiseksi välttämättömät annettua opetusta, varhaiskasvatusta ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja varhaiskasvatuslaissa tarkoitettua tukea koskevat tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja tuottajilta, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä Opetushallitukselta.

Voimassa olevaan lainsäädäntöön ei pääsääntöisesti sisälly Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiedonsaantioikeuksia koskevaa sääntelyä salassa pidettävän tiedon osalta.

Esityksen mukaan välttämättömät salassa pidettävät tiedot arvioinnin alaisessa toiminnassa liittyisivät pääasiassa lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden saamaan tukeen tai erityiseen tukeen, jota ilmentävät esimerkiksi sijoittuminen erityisoppilaitokseen tai erityiseen ryhmään taikka opiskelu yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Esityksen mukaan myös uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppimistulosten arviointi edellyttää salassa pidettävän tiedon saamista. Myös tiedon saaminen muista erityisistä opetusjärjestelyistä taikka vähemmistökielellä (esimerkiksi viittomakieli) annetusta opetuksesta edellyttää selkää säännöstä tietojen saamisesta.

Kuntaliitto on samaa mieltä siitä, että arviointitoiminta koulutuksen kehittämiseksi kansallisella ja paikallisella tasolla sekä tutkitun tiedon saamiseksi on tärkeää.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että lainsäädäntötasolla ei määritellä sitä, mitä arviointeja arviointisuunnitelmakaudella tullaan toteuttamaan. Näin ollen arviointikeskukselle esitetty oikeus saada salassapitosäännösten estämättä yksilötason tietoja oppijasta, on väljä vaikkakin tiedonsaantioikeus on rajattu välttämättömiin tietoihin ja lisäksi on säädetty siitä, keneltä salassa pidettäviä tietoja on oikeus saada. Asia voi olla ongelmallinen oppijoiden perusoikeuksien ja -vapauksien näkökulmasta.

Kuntaliitto katsoo, että esityksen vaikutuksia on arvioitu suppeasti. Esityksessä todetaan, että esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Esityksen mukaan oikeus saada salassa pidettävää tietoa ei laajenna kuntien tai muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta toimittaa tietoa nykyisestä. Esityksen mukaan oikeus saada myös salassa pidettävät tiedot suoraan Opetushallituksen ylläpitämistä kansallisista tietovarannoista vähentää kuntien ja muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien työtä ja parantaa tietosuojaa ja tietoturvaan. Kuntaliitto toteaa, että varhaiskasvatuslaissa sekä laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä säädetään niistä tiedoista, jotka kunnilla ja muilla opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus tallentaa Opetushallituksen ylläpitämiin kansallisiin tietovarantoihin.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että esitetty arviointikeskuksen tiedonsaantioikeutta koskeva sääntely ei rajoitu pelkästään Opetushallituksen ylläpitämiin kansallisiin tietovarantoihin sisältyviin tietoihin. Esitetty tiedonsaantioikeutta koskeva sääntely sisältää oikeuden saada salassa pidettävää tietoa myös suoraan kunnilta ja muilta opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä. Tiedonsaantioikeutta koskeva sääntely oikeuttaa saamaan em. tahoilta sekä koulutusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua oppijan tukea koskevia tietoja että myös annettua opetusta ja varhaiskasvatusta koskevia välttämättömiä tietoja. Esityksen perusteluissa on pyritty tarkentamaan sitä, mitä tukea koskevalla välttämättömällä tiedolla tarkoitetaan. Sen sijaan esityksestä ei käy ilmi se, mitä tiedonsaantioikeuden piiriin myös kuuluvalla ”annettua opetusta ja varhaiskasvatusta koskevalla välttämättömällä tiedolla” tarkoitetaan. Esityksessä ei ole myöskään arvioitu sitä, mitä arviointikeskuksen tiedonsaantioikeus voi erityisesti tältä osin kuntien ja muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkökulmasta tarkoittaa. Eli missä määrin oppijan tukea koskevaa tietoa ja erityisesti annettua opetusta ja varhaiskasvatusta koskevaa välttämätöntä tietoa, on saatavissa suoraan Opetushallituksen ylläpitämistä kansallisista tietovarannoista ja missä määrin tiedonsaantioikeuden toteutuminen voi edellyttää, että esim. laadullista tietoa kerätään suoraan kunnilta ja muilta opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä.

Kuntaliiton käsityksen mukaan on mahdollista, että esitetty tiedonsaantioikeutta koskeva sääntely lisää nykyisestä kuntien ja muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tiedonkeruutaakkaa ja velvollisuutta toimittaa tietoja sekä aiheuttaa tietojen luovuttajalle taloudellisia kustannuksia. On todennäköistä, että tiedonsaantioikeutta koskeva sääntely tulee kuormittamaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä. Sitä, missä määrin arviointitoiminnassa tullaan yksilökohtaisia oppijatietoja tarvitsemaan kunnilta ja koulutuksen järjestäjiltä ja missä määrin se lisää kuntien ja koulutuksen järjestäjien työtä, tiedonkeruutaakka ja kustannuksia, ei esityksen perusteella pysty arvioimaan. Esitykseen ei sisälly arviota siitä, miten opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat tiedot arviointikeskukselle toimittaa. Asia on merkityksellinen, koska kyse on salassa pidettävistä ja ns. arkaluonteisista oppijaa koskevista tiedoista, joiden käsittelylle ja luovutukselle tietojen luonne asettaa erityisiä vaatimuksia.

Kuntaliitto toteaa, että vastuu salassa pidettävien tietojen luovutuksen lainmukaisuudesta on tietojen luovuttajalla, tässä tapauksessa opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjillä. Luovutettavien tietojen lainmukaisuuden, esim. tiedon välttämättömyyden arviointi edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Sääntelyn soveltaminen käytäntöön voi olla haasteellista ja saattaa myös tältä osin lisätä kuntien sekä muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien työtä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55.2 §:n mukaisesti kuntien ja koulutuksen järjestäjien uudet ja laajenevat tehtävät on rahoitettava täysimääräisesti.

Esitystä ei ole käsitelty kuntalain (410/2015) 11 §:ssä säädetyssä valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Terhi Päivärinta                               Minna Antila
johtaja, opetus ja kulttuuri               lakimies

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.