Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 4.6.2020 (572/03/2020) Maarit Kallio-Savela

HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista. Näyttöjen toteuttamistapaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten, että näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Lisäksi väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2021 saakka.

Kuntaliitto kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia.

Lisäksi Kuntaliitto esittää saatujen kokemusten perusteella arvioitavaksi onko tarpeen tehdä pysyvästi muutosta näyttöjen toteutustapaan liittyvään sääntelyyn.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Terhi Päivärinta                          Maarit Kallio-Savela
johtaja, opetus ja kulttuuri          erityisasiantuntija

tags