Lausunto Väylävirastolle 18.5.2020 (490/03/2020), Hanna Kemppainen, Johanna Vilkuna

Kuntaliiton lausunto ohjeesta liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisesta Väylävirastolle

Uusi tieliikennelaki (729/2018), joka tulee voimaan 1.6.2020, velvoittaa tien- ja kadunpitäjää toimittamaan asettamistaan liikenteenohjauslaitteista tiedon Väylävirastolle. Liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit, ajoratamaalaukset ja liikennevalot. Lausunnoilla oleva ohje kuvaa, miten Digiroad vastaanottaa liikenteenohjauslaitetietoja. Ohje ei linjaa sitä, miten tienpitäjien tulisi liikenteenohjauslaitetiedot tuottaa. Väylävirasto tulee ylläpitämään ohjetta Digiroadin verkkosivuilla ja päivittämään sitä, kun käytännöt tietoa toimittavien tahojen kanssa kehittyvät.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kuntaliitto pitää kannatettavana tiedon kokoamista liikenteenohjauslaitteista Digiroadiin ja tiedon hyödyntämistä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä kehittämistyössä ollaan vielä alkuvaiheessa. Tavoitteena tulee olla kaikille tienpitäjille sopiva helppokäyttöinen kustannustehokas järjestelmä, joka ei lisää tienpitäjien resurssitarpeita ja jonka sisältämä tieto hyödyttää myös tienpitäjiä itseään.

Ohjeen alussa on tärkeää tuoda selkeästi esille, mitä tietoja tieliikennelaki edellyttää liikenteenohjauslaitteista toimitettavan ja mitä tietoja lain minimivaatimusten lisäksi on mahdollista ja kannatettavaa toimittaa Digiroadiin. Asia ei nyt selviä ohjeesta, mikä on aiheuttanut epäselvyyttä kunnissa. Laki velvoittaa tiedon toimittamiseen vain niistä päätöksistä, jotka tehdään lain tultua voimaan. Lausuntopyynnöstä ja ohjeesta saa kuitenkin sellaisen kuvan, että kaikki ohjeessa esitetyt asiat olisivat lähtökohtaisesti lain vaatimia pakollisia tietoja, sillä ohjeessa todetaan: ohjeessa kuvataan, miten Väyläviraston Digiroad ottaa vastaan tieliikennelain vaatimia liikenteenohjauslaitetietoja.

Monet kunnat tulevat joka tapauksessa ylittämään lain minimivaatimukset ja kehittämään liikenteenohjauslaitetietojensa kokonaisvaltaista hallintaa. Asia edellyttääkin vielä kehittämistyötä kunnissa kuten myös Digiroadin puolella, jotta järjestelmä pystyy vastaanottomaan esimerkiksi eri järjestelmissä ylläpidetyistä katurekistereistä tiedot sujuvasti suoraan kuntarajapinnan kautta. Digiroadille tulisi myös luoda valmius ottaa vastaan kaupunkitietomalleja varten tuotettua sijaintitarkkaa tietoa.

Tieliikennelain 71 §:ssä säädetään liikenteenohjauslaitteen asettamisesta ja tietojen toimittamisesta Digiroadiin. Liikenteenohjauslaitteen asettaa 1) maanteillä toimivaltainen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksessa; 2) kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta; 3) muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen; 4) tilapäistä käyttöä varten myös poliisimies, rajavartiomies, tullimies tai pelastusviranomainen. Kohdissa 1–3 tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Väylävirastolle.

Tieliikennelain vaatimus tietojen toimittamisesta koskee lain voimaantultua tehtyjä päätöksiä. Tiedon toimittamisesta vastaa liikenteenohjauslaitteen asettaja. Maanteiden osalta toimivaltainen ELY-keskus, katua tai muuta kunnan hallinnoimaa aluetta koskien kunta ja muiden teiden osalta tieosakas tai kiinteistö saatuaan liikenteenohjauslaitteen asettamiseen kunnan suostumuksen.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota yksityistienpitäjien ohjeistukseen. Ohjeluonnoksessa sanotaan, että yksityistien pitäjä voi ilmoittaa tiedot Digiroadiin joko sopimalla yhteistyöstä kunnan viranomaisen kanssa tai ilmoittamalla tiedot Digiroad operaattorille. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa yksityisteiden tietoja Digiroadiin, eikä ohjeessa tule antaa sellaista kuvaa, että näin olisi. Maininta asiasta tulee poistaa.

Suomen kunnissa on hyvin erilaisia valmiuksia ja resursseja täyttää tieliikennelain 1.6.2020 voimaan tuleva velvoite tiedon toimittamisesta. Siksi onkin hyvä ja tarpeellista, että Väylävirasto tarjoaa tässä tilanteessa kunnille vaihtoehtoisia tiedon toimittamisen kanavia, joita ohjeluonnoksessa on kuvattu. Väyläviraston tulisi vielä pohtia kuntien tukemista toimitettavien tietojen massa-ajoissa. Digiroad-operaattorin tulisi hoitaa massa-ajo kunnan lähettämien tietojen pohjalta huolehtien samalla aineistojen valtakunnallisesta yhteensopivuudesta ja tasalaatuisuudesta. Tämän jälkeen kunta voisi huolehtia tietojen päivityksestä.

Digiroad-operaattorin tulisi yhteistyössä Kuntaliiton ja kuntien kanssa kehittää automaattinen prosessi tietojen jatkuvaan ylläpitoon. Tavoitteena tulisi olla, että päivitys tapahtuu tulevaisuudessa esimerkiksi kuntarajapinnan kautta samalla, kun tietoja viedään kunnan katurekisteriin.

Liikenteenohjauslaitetietojen kaikenkattavassa hallinnassa ollaan vielä alussa ja kyse on isosta työstä kunnille. Tässä vaiheessa olisikin tarkoituksenmukaista keskittyä perusasioiden kuntoon laittamiseen ja muodostaa yhteistyössä kuntien kanssa realistinen vaiheistus asian kehittämiselle ja tietojen toimittamiselle ja vastaanottamiselle rajapinnan kautta.

Tiedon toimittaminen tilapäisistä liikennejärjestelyistä on tällä hetkellä kunnille erittäin työlästä. Ohjeluonnoksessa todetaan, että viikon tai sitä pidempään voimassa olevat tilapäiset liikennejärjestelyt tulee toimittaa Digiroadiin. Esitettyä vaatimusta voi kuitenkin pitää tässä vaiheessa ylimitoitettuna. Esimerkiksi isossa kaupungissa tilapäisiin liikennejärjestelyihin asennettavia liikenteenohjauslaitteita on tuhansittain vuodessa. Ohjeesta on tärkeää käydä ilmi, että kyse on vapaaehtoisesta tietojen toimittamisesta.

Kuntaliitto toteaa, että Suomessa tarvittaisiin julkisen hallinnon valtakunnallista tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Sen puitteissa tulisi tarkastella mm. Maanmittauslaitoksen, Väyläviraston ja ympäristöministeriön nykyisiä ja valmistelussa olevia tietojärjestelmiä. Esimerkiksi ympäristöministeriö on valmistelemassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Valtakunnallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin puitteissa tulisi tarkastella eri ministeriöiden vastuualueella olevia järjestelmiä kokonaisuutena: tiedon rakennetta, sisältöä ja yhteyksiä muihin tietojärjestelmiin ja miten tieto virtaa niiden välillä. Kunnista tiedon tulisi virrata mahdollisimman automaattisesti eri järjestelmiin ja kuntien tulisi päästä eroon käsityötä vaativista tietotoimituksista valtion erillisrekistereihin. Näin myös kokonaisuudesta saataisiin enemmän yhteiskunnallista hyötyä.

Digiroad on tarjonnut kunnille aktiivisesti koulutusta ja sille on tarvetta myös jatkossa. Kuntaliitto tekee mielellään yhteistyötä Digiroadin kanssa liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisen ja tarjoamisen käytäntöjen sujuvoittamisessa.

 

Suomen Kuntaliitto ry

Johanna Vilkuna                              Hanna Kemppainen  

liikenneasiantuntija                     yhdyskuntatekniikan asiantuntija

 

             

tags