Kuntaliiton lausunto, asia: VARELY/94/2020, KL 62/03/2020 20.03.2020, Miira Riipinen

Kuntaliiton lausunto Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistamisesta

Mielipiteet

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistamisesta. Suunnitelma on kattava ja huolellisesti laadittu. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että lausuntopyyntö on lähetetty kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, jotta erilaiset eri tavoin ohjelman vaikutuspiirissä olevat kunnat voivat antaa palautetta omista lähtökohdistaan. Kuntaliitto ei siten ota kantaa ohjelman yksityiskohtaiseen sisältöön.

Yleisenä huomiona tuomme esiin, että vaikka seurannan vastuu on valtion viranomaisilla,  (YM, SYKE, ELY:t, jne.)  syntyy ohjelmassa esitettyjä tietoja meriympäristön tilaan vaikuttavista muuttujista myös lukuisissa muissa toimijoissa, kuten kunnissa. Kustannustehokkaan ja vaikuttavan seurannan toteutumiseksi Kuntaliitto suosittelee seurannan toteuttamisessa ja sen suunnittelussa tiivistä yhteistyötä kuntien, kunnallisten vesihuoltolaitosten ja velvoitetarkkailun piiriin kuuluvien toimijoiden kanssa. Seurannoissa syntyvän tiedon tulee olla avoimesti ja käyttökelpoisessa muodossa myös kuntien käytettävissä.

 

Suomen Kuntaliitto ry

Riipinen Miira

Ympäristöpäällikkö

tags