Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 26.6.2020 (614/03/2020), Johanna Vilkuna, Jaana Viemerö, Mari Sjöström

Kuntaliiton lausunto taksisääntelyn korjauspaketista

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa taksisääntelyssä havaittujen epäkohtien korjaamiseen liittyvistä ehdotuksista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia, ajoneuvolakia ja tie- liikennelakia. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan, jonka tavoitteena on tehdä taksisääntelyssä havaittuihin epäkohtiin liittyviä korjauksia, ottaen huomioon erityisesti taksitoiminnan turvallisuus, harmaan talouden torjunta, taksipalvelujen hinnoittelun läpinäkyvyys sekä taksien saatavuus. 

Kuntaliiton vastaukset seuraaviin lausuntopyynnön kysymyksiin:

Huomionne esityksen nykytilan arviointia koskevasta luvusta 2

 • Osa jäljempänä esittämistämme kommenteista kokee myös nykytilan arvioinnista esitettyjä asioita.

 • Kuntaliitto tuo tässä yhteydessä esille, että taksikuljetusten saatavuuden ja saavutettavuuden arvioinnissa on tärkeää huomioida myös Suomen väestönkehityksen vaikutukset. Muutokset ovat varsin nopeita esimerkiksi lapsimäärien osalta. Tällä hetkellä osassa kuntia lapsimäärät vähenevät merkittävästi, joka vaikuttaa ennen kaikkea perusopetuksessa olevien kuljetettavien oppilaiden määrään. Kuljetettavien oppilaiden määrän vähetessä koulukuljetuksiin tarvitaan entistä enemmän räätälöityjä kuljetusratkaisuja. Koulukuljetukset ovat aikatauluihin sidottuja ja jo nyt monin paikoin on haasteita saada yrittäjiltä riittävästi tarjouksia.

Taksipalveluiden laatu ja turvallisuus

Huomionne erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskevasta ehdotuksesta (liikennepalvelulain 26 a §) ja sen perusteluista:

 • Kuntaliitto pitää liikennepalvelulain 23 a §:ä perusteluineen hyvänä ja odotettuna lisäyksenä, joka tullee osaltaan parantamaan taksipalveluiden laatua ja turvallisuutta. Pykälä perusteluineen noudattaa eritysryhmien kuljettajakoulutusta pohtineen, YTL ry:n kokoon kutsuman työryhmän ehdotuksia. Työryhmässä oli jäseninä mm. alan toimijoita, kuntia, Kansaneläkelaitos, Invalidiliitto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Traficom. 

 • Kuntaliitto pitää tärkeänä, että koulutuksen toteutumista ja vaikutuksia systemaattisesti seurataan, ja koulutussisältöjä kehitetään tarpeen mukaan.

 • Kuntaliitto näkee, että erityisryhmien kuljettajakoulutuksen ollessa tarjolla, kunnat voivat jatkossa edellyttää taksipalveluiden kilpailutuksissaan, että kuljettajat ovat suorittaneet tai tulevat suorittamaan sen tiettyyn ajankohtaan mennessä.

Huomionne erityisryhmien kuljettajakoulutuksen ja yrittäjäkoulutuksen koulutusorganisaation hyväksymistä, velvollisuuksia ja valvontaa koskevasta ehdotuksesta (liikennepalvelulain 35 a §, 35 b §, 36 a §, 36 b §, 193 a §) ja sen perusteluista:

 • Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa kyseiseen ehdotukseen eikä sen perusteluihin.

Taksipalveluiden saatavuus

Huomionne liikkumispalvelun tarjoajan tietojen toimitusvelvollisuutta koskevasta ehdotuksesta (liikennepalvelulain 179 §) ja sen perusteluista:

 • Kuntaliitto kannattaa ehdotettua säännöstä velvoittaa liikkumispalvelun tarjoaja toimittamaan palvelujen tarjontaan ja toteutuneeseen kysyntään liittyviä tietoja alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna Liikenne- ja viestintävirastolle. Tärkeää on varmistaa, että toimitettua tietoa pystytään hyödyntämään tehokkaasti ja muodostamaan sen pohjalta luotettava tilannekuva palvelujen alueellisesta ja ajallisesta saatavuudesta. Niillä alueilla, joilla on tunnistettu merkittäviä ongelmia palveluiden saatavuudessa, tulee myös etsiä keinoja tilanteen parantamiseksi. 

 • Kuntaliitto huomauttaa, että lakiesitys ei tarjoa konkreettisia ratkaisuja taksipalveluiden saatavuuden parantumiseen.  Yksi keino olisi ajovuoroista ja päivystysvelvollisuudesta sopimisen pelisääntöjen kirkastaminen, mutta siihen ei lakiesityksen perustelutekstien mukaan olla ryhtymässä. Kuntaliitto toteaa, että perustelutekstissä esitetty yleinen tulkinta tilanteista, joissa ajovuoroista ja päivystysvelvollisuudesta sopiminen voi olla mahdollista, jättää taksiyrityksille ja välityskeskuksille asiassa paljon epävarmuutta. Tämä on omiaan heikentämään palvelujen tarjontaa ja saatavuutta hiljaisilla alueilla ja hiljaisina ajankohtina. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että kilpailulain tulkintaan liittyvä epävarmuus todennäköisesti hälvenee muutamassa vuodessa ilman sääntelymuutoksia, kun kokemus uudesta tilanteesta lisääntyy ja toimialalle syntyy selkeämpi kuva siitä, millaiset menettelyt ovat sallittuja. Kuntaliitto huomauttaa, että muutama vuosi on pitkä aika niin yrityksille kuin asiakkaille.

 • Taksien saatavuusongelmia etenkin maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla pahentaa se, että kuntien järjestämät VPL- ja SHL-kuljetukset joutuvat kilpailemaan samasta kuljetuskapasiteetista Kelan kanssa.

Taksipalveluiden hinnoittelu

Huomionne erityisryhmille suunnattujen lisäpalvelujen enimmäishintaa koskevasta ehdotuksesta (liikennepalvelulain 152 § 5 mom.) ja sen perusteluista:

 • Ehdotuksen mukaan enimmäishintasääntelyä muutettaisiin siten, että jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto voisi määrätä enimmäishinnan vain erityisryhmille suunnatuille lisäpalveluille, joita ovat mm asiakkaan avustaminen autoon tai autosta sisätilaan taikka asiakkaan kuljettaminen autoon asennetuilla paareilla. Liikenne- ja viestintäviraston olisi seurattava, millaisia erityisryhmille suunnattuja lisäpalveluja on tarjolla ja miten niiden hinnat kehittyvät. Enimmäishinnat voitaisiin asettaa, jos osoittautuu, että lisäpalveluista perittävät hinnat eivät ole kohtuullisia ottaen huomioon palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset ja yritysten kohtuullinen tuotto. Kuntaliitto pitää esitystä erityisryhmille suunnattujen lisäpalveluiden osalta hyvänä ja tarkoituksenmukaisena.

Vaikutusten arviointi

Huomionne esityksen vaikutusten arviointia koskevasta luvusta 4.2:

 • Lakiesityksessä ei ole arvioitu taksisääntelyn korjauspaketin vaikutusta taksipalveluiden saatavuuteen, joka kuitenkin on yksi sääntelyn korjauksen lähtökohdista.

Huomionne muista mahdollisista asioista:

 • Lakiesityksessä tuodaan myös esille, että sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään lainsäädäntöhanke sairausvakuutuslain matkakorvauksia koskevien säännösten muuttamisesta (STM009:00/2020). Osana hanketta valmistellaan Kela-taksien enimmäishintasääntelyn jatkamista nykyisten väliaikaisten säännösten voimassaolon päättymisen 31.12.2021 jälkeiselle ajalle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020. Kuntaliitto kannattaa Kela-taksien enimmäishintasääntelyn jatkamista. Sääntelyn tulisi olla pitempiaikaista, eikä vain lyhyeksi määräajaksi. Kunnat voivat tarvittaessa hyödyntää ns. Kela-taksaa vertailuhintana kilpailutuksissaan pyytämällä esimerkiksi tarjoajilta kilometrihinnan prosenttina Kela-taksien enimmäishinnasta.

Suomen Kuntaliitto ry

 

Johanna Vilkuna                              Jaana Viemerö                     

Liikenneasiantuntija                        Erityisasiantuntija                

 

tags
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
 • kehitysvammahuolto
 • vammaispalvelut
 • sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke