Kuntaliiton lausunto liikenne- ja viestintävirastolle 3.3.2020 (177/03/2020), Johanna Vilkuna

Kuntaliiton lausunto valtion ilmastoperusteisesta joukkoliikennemäärärahasta

Traficom pyytää kommentteja valtion joukkoliikennemäärärahan ilmastoperusteisesta kohdentamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan hallituksen päättämästä 20 miljoonan euron pysyvästä joukkoliikennerahan tasokorotuksesta 13 miljoonaa euroa jaetaan Traficomin järjestämässä hakumenettelyssä. Tuki on tarkoitettu suurten ja keskisuurten kaupunkien ja muiden joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten käyttöön. Määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha. Traficom pyytää näkemyksiä hakumenettelystä ja alueiden valmiuksista osallistua hakuun.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Valtion ilmastoperusteiden joukkoliikenteen määräraha on erittäin tervetullut avaus valtion joukkoliikennerahoituksesta. Vaikka määräraha on summaltaan pieni verrattuna kuntien joukkoliikennepanostuksiin, määrärahalla on mahdollista saada vipuvoimaa joukkoliikenneperusteiseen ilmastotyöhön. Hyvin myönteistä myös on, että Traficom kokoaa toimivaltaisilta viranomaisilta näkemyksiä valtionavustuksen parhaista käyttökohteista ja -tavoista. Toivottavaa on, että määrärahan käytön linjaukset ja painotukset muodostuvat sellaisiksi, että erilaiset alueet pystyvät hyödyntämään tukea omaan ilmastotyöhönsä.

Kuntaliitto painottaa, että kunnalliset viranomaiset tarvitsevat tuen kohdentamisen painotuksiin ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Toimivaltaisten viranomaisten on tärkeää pystyä ennakoimaan hyvissä ajoin määrärahan haussa painotettavat sisällöt omissa toimintasuunnitelmissaan ja budjeteissaan. Kovin nopealla aikataululla oman rahoituksen sitominen valtionavustuksen käyttökohteisiin ei välttämättä onnistu. Tämä on haasteena ensimmäisellä hakukierroksella ja myös jatkossa etenkin, jos tuen hakukohteiden painotukset vaihtelevat vuosittain. Ennakoitavuus ja johdonmukaisuus myös lisäävät tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kuntaliitto pitää Traficomin alustavia linjauksia tuen käyttötarkoituksista hyvinä. Lähivuosina tukea kohdennettaisiin joukkoliikenteen puhtaan kaluston ja käyttövoimien edistämiseen. Tämä tukee myös toimivaltaisten viranomaisten varautumista puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansalliseen toteuttamiseen. Myöhemmässä vaiheessa rahoituksen painotusta on tarkoitus siirtää pysyvämmän kulkutapamuutoksen edistämiseen kuten joukkoliikenteen tarjonnan lisäämiseen, käyttöasteen tehostamiseen ja joukkoliikenteen lipun hintojen laskemiseen. Määrärahasta on tarkoitus varata myös osuus joukkoliikenteen brändäykseen ja mainontaan ja muuhun joukkoliikennettä tukevaan liikkumisen ohjauksen toimintaan.

Liikenteen ilmastotavoitteiden toteutuminen edellyttää joukkoliikennepalveluiden voimakasta kehittämistä. Kaupunkiseudut ovat tehneet vaikuttavaa joukkoliikenteen kehittämistyötä ja kantaneet päävastuun sen rahoituksesta. Valtion rahoitus joukkoliikenteeseen ei ole pysynyt ajan tasalla. Valtion osuus kaupunkiseutujen ja ELY-keskusten järjestämän joukkoliikenteen yhteenlasketusta rahoituksesta on vain noin 10 prosenttia. Valtion tulisi tehdä pysyvä tasokorotus joukkoliikennepalveluiden ostoon ja edelleen myös valtionavustuksiin samassa suhteessa kuin kuntien rahoitus on lisääntynyt ja ilmasto- ja palvelutavoitteet edellyttävät.

 

Suomen Kuntaliitto ry

Jarkko Huovinen                                  Johanna Vilkuna         
Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat          Liikenneasiantuntija         

tags