Lausunto Valviralle 12.11.2020 (866/03/2020), Jarkko Lahtinen

Lausunto luonnoksesta varhaiskasvatuksen omavalvontamääräykseksi

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatuksen omavalvontamääräykseksi varhaiskasvatustoiminnan omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (36/1973, muutoslaki 909/2012). varhaiskasvatus ei enää sen jälkeen katsottu olevan sosiaalihuoltolain tarkoittama sosiaalipalvelu. Valvira on aiemmin antanut sosiaalipalveluiden toimintayksilöille omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskevan määräyksen, joka päivitettynä tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Valvira on ohjeistanut varhaiskasvatuksen palveluntuottajia noudattamaan em. määräystä. Kuntaliitto pitää nyt valmisteltava olevaa määräystä varhaiskasvatuksen osalta tarkoituksenmukaisena ja toimintatapaa selkiyttävänä.

Kuntaliitto pitää hyvänä myös omavalvontamääräykseen kuuluvaa omavalvontasuunnitelmalomakemallia ja sitä että se on valmisteltu keskeisten sidosryhmien kanssa ja kuntia kuullen. Lomakkeen käyttäminen on vapaaehtoista ja mahdollista paikallisten toimintatapojen kehittämisen, mitä Kuntaliitto pitää hyvänä.

Kuntaliitto pitää määräystä selkeänä ja yksityiskohtaisena. Kuntaliitto on samaa mieltä siitä, että omavalvontasuunnitelma on laadittava toimipaikan johdon ja henkilökunnan yhteistyönä ja sen valmistelussa on kuultava lapsia ja heidän huoltajiaan. Myös suunnitelman laadintaan on palveluntuottajalla jätetty riittävästi aikaa.

Määräyksessä on hyvin määritelty toimintapa suhteessa valvontaviranomaiseen. Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle. Havaitessaan puutteita omavalvontasuunnitelmassa, valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai muuttamista Omavalvontasuunnitelman seuranta ja valvontaviranomaisen rooli

Kuntaliitolla näkemyksen mukaan omavalvontasuunnitelmalomake on selkeä ja hyvä tuki omavalvontaprosessin toteuttamiseksi.

  

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Lahtinen                       
kehittämispäällikkö

tags