Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 16.12.2020 (891/03/2020), Johanna Selkee

Lausunto selvityshenkilön ehdotuksesta perustaa eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin toimialalle

Selvityshenkilö ehdottaa, että Suomeen perustetaan eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin aloille.

Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua selvityshenkilön ehdotuksesta.

Suomen Kuntaliitto on samaa mieltä selvityshenkilön kanssa, että taiteen ja kulttuurin alalla eettisistä kysymyksistä ja periaatteista tulisi käydä avoimesti keskustelua.

Suomen Kuntaliitto huomauttaa, että eettiset kysymykset ja niihin liittyvät periaatteet eivät ole helposti ymmärrettävä kokonaisuus. Selvitys tuo teeman moninaisuuden hyvin esille. Taiteen ja kulttuurin kentällä ei ole yhtenäistä näkemystä eettisistä kysymyksistä ja näihin liittyvistä periaatteista.

Suomen Kuntaliiton mielestä selvityksessä ei ole riittävällä tarkkuudella määritelty eikä rajattu eettisiä kysymyksiä, joita toimielimen tulisi käsitellä. Selvityksessä käydään läpi olemassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisvalvontaa yleisellä tasolla, mutta ehdotetun toimielimen ja olemassa olevien viranomaisten tehtäväkenttää ja toimivaltaa ei ole riittävästi selvitetty.

Suomen Kuntaliitto ei selvityksen perusteella kannata erillisen eettisen toimielimen perustamista. Suomen Kuntaliitto on sitä mieltä, että mikäli jokin erillinen, eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin perustetaan, tulisi tämän toimielimen tehtäväkenttä olla selvityksessä esitettyä rajatumpi.  

Suomen Kuntaliitto haluaa korostaa, että eettisten kysymysten huomioiminen ja  edistäminen velvoittaa koko taiteen ja kulttuurin kenttää sekä viranomaisia siitä riippumatta, onko eettisille kysymyksille olemassa erillistä toimielintä.  

Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Suomen Kuntaliitto ei kannata selvityshenkilön ehdotusta, että toimielin perustettaisiin Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteyteen.

Suomen Kuntaliitto pitää ehdottoman tärkeänä, että mahdollisen toimielimen tehtäväkenttä ja toimivaltuudet tulee ensin tarkemmin selvittää, ennen kuin päätetään toimielimen perustamisesta

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on edistää taiteilijan asemaa ja siinä tehtävässä jakaa avustuksia ja apurahoja taiteen tekijöille. Taike ei ole toiminnassaan keskittynyt samassa määrin kulttuuripolitiikkaan, kulttuuriperinnön eli museoalan kysymyksiin, kuin taidepolitiikan edistämiseen. Taikella on lisäksi rajatut resurssit. Keskuksen yhteyteen on jo tulossa esittävän taiteen valtionosuuslautakunta, joka antaa lausuntoja esittävän taiteen valtionosuusrahoituksen piiriin hakevista ja siellä olevista toimijoista. Resurssien riittävyyden ja riippumattomuuden turvaamisen näkökulmasta Suomen Kuntaliitto ei kannata näiden eri roolien yhdistämistä samaan organisaatioon.

Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Selvityshenkilö ehdottaa, että toimielimen tehtävänä olisi taiteen ja kulttuurin alojen eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen, kiteyttäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä eettisten kysymysten käsittely. Toimielimen toimivalta olisi neuvoa-antavaa ja sen päätökset olisivat ei-sitovia ja suositusluontoisia.

Eettisten kysymysten näkyvillä pitämistä ja niistä käytävää keskustelua tarvitaan taiteessa ja kulttuurissa. Tästä syystä Suomen Kuntaliitto näkee tärkeänä keskustelun, tiedottamisen ja eettisten kysymysten huomioimisen ylipäätään taiteen ja kulttuurin kentällä, alan koulutuksen, rakenteiden ja tukijärjestelmien kehittämisessä. On tärkeää, että jokaisella taiteen ja kulttuurin alalla toimivalla henkilöllä ja yhteisöllä olisi kompetenssia käsitellä eettisiä kysymyksiä ja noudattaa näihin liittyvää lainsäädäntöä, ohjeistuksia ja määräyksiä.

Suomen Kuntaliitto kannattaa yleisellä tasolla ehdotusta, että taiteen ja kulttuurin kentällä olevia eettisiä ongelmia ja epäkohtia tunnistetaan ja korjataan ja ehkäistään eri tavoin. Suomen Kuntaliitto ei näe ratkaisuna erillisen toimielimen perustamista, jonka puitteissa voitaisiin korjata tai puuttua yksittäisiin ongelmiin ja epäkohtiin. Oleellista on käydä laajaa ja jatkuvaa yhteiskunnallista keskustelua taiteen ia kulttuurin kehittämiseksi haluttuun suuntaa. Tärkeää on myös opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuva yhteydenpito ja yhteistyö taiteen ja kulttuurin toimijoiden kanssa sekä taiteen ja kulttuurin kentän keskinäinen yhteistyö eettisissä kysymyksissä sekä ennaltaehkäisyn edistämisessä.

Suomen Kuntaliitto ei näe edellytyksiä sille, että mahdollinen toimielin voisi tehdä jälkikäteistä selvitys- ja tutkintatoimintaa (valitusten ja kanteluiden seuranta, tutkinta). Viranomaistoiminnan osalta on huomioitava jo olemassa oleva laillisuusvalvonta sekä erityisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta valvovien viranomaisten sekä tuomioistuinten toiminta.

Selvityshenkilö ehdottaa, että sitoumus noudattaa alan eettisiä periaatteita ja ohjeita – tai sitoutumatta jättäminen – vaikuttaisi mahdollisuuteen saada valtionavustus tai rahoitus, tai se voisi vaikuttaa rahoituksen suuruuteen.

Suomen Kuntaliitto ei kannata ehdotusta. Alalla ei ole luotu yhteisiä eettisiä periaatteita. Osapuolet voivat olla erimielisiä eettisten periaatteiden noudattamisesta eikä asiaa välttämättä pystytä suoraan todentamaan. Kulttuurin ja taiteen valtionavustuksissa tulisi toimia samoilla periaatteilla ja ohjeilla ja lainsäädännöllä kuin muillakin toimialoilla. Valtioavustuksiin liittyviä sääntöjä ja edellytyksiä ollaan yhtenäistämässä. Valtio voi periä takaisin rahoitusta, jos epäkohtia ilmenee. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusehdoissa on määritelty avustuksen saamisen ehdoiksi työantajavelvoitteiden sekä tasa-arvo sekä yhdenvertaisuuslainsäädännön noudattaminen. Näistä velvoitteista aktiivista tiedottamista voidaan aina tehostaa. Avustuksen myöntäjä voi lisäksi edellyttää erillistä selvitystä avustuksen saajilta.   

Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Selvityshenkilö ehdottaa, että toimielimen rahoituksen tulisi tulla valtion talousarviosta. Selvityshenkilö ehdottaa lisäksi, että neuvottelukunta tai neuvosto perustettaisiin hallinnollisesti osaksi Taiteen edistämiskeskusta. Toimielimessä olisi neuvosto, pääsihteeri, kaksi asiantuntijavirkamiestä ja avustava henkilö. Pääsihteeri olisi neuvoksen tasoinen virka ja kaksi asiantuntijavirkaa olisivat ministeriön muiden asiantuntijavirkojen (hallitussihteeri jne.) tasoisia.

Suomen Kuntaliitto näkee tärkeänä, että mikäli perustetaan viranomaistoimintaa jollain tasolla toteuttava toimielin valtionhallinnon yhteyteen, tulee sen siinä tapauksessa saada rahoituksensa valtion talousarviosta omalta momentilta.

Suomen Kuntaliitto ei silti kannata esitystä toimielimen perustamiseksi Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen. Mahdollisen toimielimen kokoonpanoa tulisi miettiä siltä pohjalta, mikä on mahdollisen toimielimen varsinainen tehtävä ja toimivalta.

Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen

Selvityshenkilö ehdottaa myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö osana uuden toimi-

elimen perustamista, käynnistää yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton kanssa, samoin

kuin säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kanssa. Tässä neuvonpidossa selvitettäisiin, olisiko Kuntaliitossa ja säätiöiden yhteisössä kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset tähänastista voimakkaammin. Näiden neuvottelukumppanien kanssa voitaisiin selvittää, onko halukkuutta ja edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden ja sääntöjen identifiointiin, dokumentointiin ja käyttöön ottamiseen kaikkien taiteen ja kulttuurin edistämiseen osallistuvien organisaatioiden toimialoilla.

Suomen Kuntaliitto haluaa korostaa, että kunnat päättävät itsenäisesti omista kulttuuri- ja taidepoliittisista painotuksistaan ja avustusehdoistaan.

Suomen Kuntaliitto esittää että opetus- ja kulttuuriministeriö jatkossakin kävisi säännöllistä  vuoropuhelua eettisistä kysymyksistä taiteen ja kulttuurin kentän, rahoittajien ja ylläpitäjien kanssa. Vuoropuhelussa voitaisiin esille nousevien kysymysten kohdalla yhdessä lähteä miettimään, mikä on paras ja toimivin tapa asian korjaamiseksi. Koulutuksilla, seminaareilla ja työpajoilla voidaan myös tukea sekä kuntien että muiden taiteen ja kulttuurin toimijoiden toimintaa ja edistää eettisten kysymysten näkyvyyttä ja yhteistä käsittelyä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Selkee                                 
erityisasiatuntija

tags