Lausunto liikenne- ja viestintävirasto Traficomille 27.11.2020 (1084/03/2020), Johanna Vilkuna, Jaana Viemerö

Lausunto taksiliikenteen määräyksistä: koulutusorganisaatio, yrittäjäkoulutus ja -koe, taksinkuljettajan koe, erityisryhmien kuljettajakoulutus

Liikenne- ja viestintäviraston määräyksillä annetaan tarkemmat määräykset taksiliikenteen koulutusorganisaatiohyväksynnän hakemisesta ja koulutusohjelman hyväksymisestä sekä koulutusten käytännön toteutuksesta, taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen sisällöstä, käytännön toteutuksesta, arvosteluperusteista ja koevilpistä, taksinkuljettajan kokeen käytännön sisällöstä, käytännön toteutuksesta ja koevilpistä sekä vapaaehtoisen taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa asiasta lausunto.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että 21 tunnin koulutuksen vähimmäisaika erityisryhmien kuljettajakoulutukseen kuten myös yrittäjäkoulutukseen on jo lähtökohtaisesti ajallisesti niukka koulutusten tavoitteisiin ja sisältöihin nähden. Määräysluonnoksessa kuten myös lakiesityksen (HE 176/2020) perusteluissa oppitunnin kestoksi määritellään 45 minuuttia. Erittäin valitettavaa on, jos tämä johtaa siihen, että 21 tunnin koulutuksen vähimmäisaika vähenee käytännössä alle 16 tuntiin. Asian tulkinta tulisi korjata, kun taksisääntelyn korjauspaketin käsittelykin on eduskunnassa kesken.

Kuntaliitto pitää erittäin tarpeellisena erityisryhmien kuljettajakoulutusta, jotta parannetaan kuljettajien osaamista eri tavoin vammaisten ihmisten kohtaamisessa ja avustamisessa kuten myös apuvälineiden- ja turvalaitteiden käytössä. Kuntaliitto on osallistunut eritysryhmien kuljettajakoulutusta pohtineen, YTL ry:n kokoon kutsumaan laaja-alaiseen työryhmään. Kunnat voivat edellyttää taksipalveluiden kilpailutuksissaan, että kuljettajat ovat suorittaneet tai tulevat suorittamaan erityisryhmien kuljettajakoulutuksen tiettyyn määräaikaan mennessä. Myös muiden tahojen kuten taksien välityskeskusten ja Kelan edellyttämä koulutus edistää asian toteutumista.

Jatkossa on tärkeää systemaattisesti seurata erityisryhmien kuljettajakoulutuksen tavoitteiden onnistumista ja harkita mahdollisia korjaustoimia kuten näyttökokeen sisällyttämistä kokeeseen. Koulutus on syytä muuttaa pakolliseksi vapaaehtoisuuden sijasta etenkin esteettömien ajoneuvojen kuljettajille, jos koulutuksen suorittaneiden kuljettajien osuus jää alhaiseksi.

Erityisryhmien kuljettajakoulutusta varten tarvittaisiin kansallinen koulutusstandardi edistämään koulutusten yhtenäisiä laatutavoitteita. Tämä helpottaisi myös Traficomin työtä koulutusten valvojana ja hyväksyjänä.

Myös taksinkuljettajan kokeen on tärkeää kattaa riittävästi erityisryhmien kohtaamisen ja avustamisen sisältöjä. Määräysluonnosta tulisi vielä täsmentää (kohta 3.2) sen osalta, että kokeen vaatimukset kattavat myös liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustamisen, ml. apuvälineet ja turvalaitteet, kuten myös ajotapaa koskevia vaatimuksia.

 

Suomen Kuntaliitto ry

Johanna Vilkuna                           Jaana Viemerö
liikenneasiantuntija                   erityisasiantuntija

 

tags
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
  • kehitysvammahuolto
  • vammaispalvelut
  • sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
  • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
  • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
  • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke