Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 18.11.2020 (902/03/2020), Päivi Koivuranta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista

Kuntaliitto kannattaa sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden yhteiskäyttöisiä rajattuja lääkevarastoja koskevia säädösehdotuksia. Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisen myötä tehostetun palveluasumisen piiriin on tullut vanhuksia, joiden hoidon tarve vastaa aiemmin vanhainkodeissa ja jopa terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen henkilöiden tarpeita. Mahdollisuus reagoida nopeasti yllättäviin tilanteisiin tai sairauksien pahenemiseen ovat tärkeä keino ehkäistä päivystyspalvelujen käyttöä ja parantaa hoidon laatua.

Rajatun lääkevaraston perustamista, ylläpitoa ja valvontaa koskevat säädösehdotukset ovat kattavat ja asianmukaiset ja Kuntaliiton arvion mukaan ne varmistavat lääkevarastojen toiminnan turvallisuuden. Kuntaliitto ehdottaa, että lääkevalikoimaa laajennettaisiin kattamaan joitakin virtsatieinfektioiden hoitoon käytettäviä mikrobilääkkeitä ottaen huomioon mm. asumisyksiköiden etäisyydet terveys- ja apteekkipalveluihin. Lääkkeet annostellaan esityksen mukaan aina lääkärin määräyksestä. Virtsatieinfektiot ovat tavallinen ongelma ja nopea hoito voi estää infektion etenemisen munuaistasolle tai yleisinfektioksi.

Itsehoitolääkkeiden hintasääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että niille määriteltäisiin vähimmäis- ja enimmäishinta. Kuntaliitto pitää ehdotusta hyvänä, koska kansalaisten lääkehoidostaan maksama osuus on maassamme varsin korkea.

Lakiesityksen yhdeksi tavoitteeksi on esitetty apteekkien määrän lisääminen, jota myös Kuntaliitto pitää tärkeänä, jotta asiantuntevat ja korkealaatuiset lääkehuollon palvelut voidaan turvata kaikille kansalaisille. Esityksen mukaan apteekki voitaisiin perustaa lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi, mutta myös apteekkipalvelujen tarjonnan varmistamiseksi ottaen huomioon esimerkiksi terveyskeskuksen sijainti tai muiden palveluiden saatavuus. Arvioinnissa huomioitaisiin sekä alueella asuva että alueella asioiva väestö.  

Apteekki voitaisiin perustaa myös terveydenhuollon toimipisteen yhteyteen. Tämä turvaisi päivystyksessä asioivien tai sairaalasta kotiutuvien potilaiden lääkehoidon joustavan toteutumisen. Se vähentäisi myös tarvetta jakaa kotiutuville potilaille sairaala-apteekista lääkkeitä muutamaksi päiväksi lääkehoidon jatkuvuuden varmistamiseksi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri
 

tags