Kuntaliiton lausunto Työ- ja elinkeinoministeriö lausuntopyyntöön, diaarinumero: VN/6432/2019, 20.3.2020, Vesa Peltola

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Kuntaliitto ei ota kantaa esityksen yksityiskohtaiseen sisältöön, mutta toteaa, että on kuntienkin ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyön kannalta myönteistä, että biomassan kestävälle energiakäytölle luodaan yhtenäiset ja hyväksyttävät kriteerit. Lisäksi kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasukriteerien soveltamisen rajaaminen kokonaislämpöteholtaan vähintään 20 MW kiinteitä biomassapolttoaineita käyttäviin ja vähintään 2 MW kaasumaista biomassapolttoainetta käyttäviin laitoksiin on hyvä asia, sillä pienille toimijoille velvoitteet olisivat olleet ilmeisen kohtuuttomia.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Vesa Peltola
energia-asiantuntija

tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta