Lausunto Opetushallitukselle 20.11.2020 (994/03/2020) Jarkko Lahtinen, Mari Sjöström

Luonnos kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiksi

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 1 Kokeilun opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen kokeiluopetussuunnitelma

Luonnoksen mukaan paikallista kokeiluopetussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää järjestää kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvalle henkilöstölle mahdollisuuksia tutustua kaksivuotisen esiopetuksen perusteisiin ja niihin tehtyihin muutoksiin, keskustella ja pohtia omien yksiköiden nykyisiä pedagogisia vahvuuksia sekä kehittämisen kohteita uudistuvan esiopetuksen näkökulmasta. Nämä keskustelut ovat perusta laadukkaan paikallisen kokeiluopetussuunnitelman laatimiselle ja käyttöönotolle.

Kuntaliitto huomauttaa, että kunnissa ei ole vielä tietoa kuuluuko kunta kokeilun otantaan ja joutuu siten laatimaan paikallisen kokeiluesiopetuksen paikallisen suunnitelman. Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että aikataulun osalta kunnille on annettu liian vähän aikaa paikallisen suunnitelman laatimiseen ottaen huomioon laatimiseen liittyvät toiveet laajasta yhteistyöstä ja keskustelusta sekä sen toteuttamisesta kaiken muun toiminnan ohella.

Luonnoksen mukaan lasten oppimissuunnitelmat sekä kasvun ja oppimisen tukeen kuuluvat lasten yksilölliset suunnitelmat tulee laatia yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti kokeiluun osallistuvien lasten osalta. Lasten yhtenäisen päivän ja oppimisen polun näkökulmasta tulee huomioida, että isolla osalla kokeiluun osallistuvista lapsista on jo laadittu varhaiskasvatuslain mukainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Tulisiko kokeilun osalta pohtia yhden lapsikohtaisen suunnitelman käyttöä tarpeen mukaan esiopetuksessa ja sen lisäksi annettavassa varhaiskasvatuksessa eikä laatia useita eri lapsikohtaisia suunnitelmia. 

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 2 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Kuntaliitto huomauttaa, että opetussuunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaista toistaa ja määrätä jo esiopetuksen kokeiluun liittyvässä kokeilulaissa olevista asioista ja määritellyistä velvoitteista. Kuntaliiton ehdottaa lukujen 2.1 ja 2.2 uudelleen arvioimista tästä näkökulmasta.

Luonnoksen mukaan tarjoamalla esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus samassa paikassa pyritään varmistamaan esiopetuksessa olevan lapsen eheä päivä ja pysyvät vuorovaikutussuhteet. Vaikka asia on tärkeä, Kuntaliitto katsoo, että esiopetus voi toteutua myös ilman varhaiskasvatukseen osallistumista, eikä opetussuunnitemassa tule määrätä tai ottaa kantaa lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi. Tulisiko myös pohtia tarkemmin esiopetuksen ja lapsen kokonaisen päivän osalta kokeiluun liittyvän esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden yhteneväisyyttä ja yhtäläisyyksiä erityisesti tilanteessa, jossa lapsi esiopetuksen lisäksi on varhaiskasvatuksessa.

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 3 Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain mukaan Opetushallitus määrää opetuksen tavoitteista, oppimisen alueista ja niiden keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja esiopetuksen yhteistyön sekä kasvun ja oppimisen tuen ja oppilashuollon toteuttamisesta. Esiopetuksen oppimisympäristöstä säädetään asetuksessa.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan kokeiluopetussuunnitelman perusteluonnoksessa on sisältöjä, jotka eivät kuulu Opetushallituksen valtuutussäädöksen piiriin edes kokeiluopetussuunnitelmassa. Näitä ovat opetuksen järjestämistä ja suunnittelua koskevat kohdat, oppimisympäristöt, toimintakulttuuri sekä työtavat. Tältä osin sisällöt tulisi poistaa varsinaisesta määrättävästä opetussuunnitelmasta tai siirtää mahdolliseen tukimateriaaliin.

Lisäksi suunnitelmaluonnoksessa todetaan, että kokeiluun osallistuminen edellyttää myös muuta kehittämistä kaksivuotisen esiopetuksen onnistumiseksi. Tällaisia ovat muun muassa palveluohjauksen kehittäminen, lasten kuljetusten sujuva järjestäminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä kasvun ja oppimisen tuen ja oppilashuollon palvelujen ulottuminen viisivuotiaille. Kuntaliitto toteaa, että kuntien tehtävistä tulee säätää lailla. Vaikka kokeilussa onkin tarve kehittää myös muita asiakokonaisuuksia ei sellaisten kehittämisestä voi ohjata opetussuunnitelmatasolla.

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 4 Opetuksen tavoitteet ja pedagoginen toteuttaminen kaksivuotisessa esiopetuksessa

Kuntaliitto viittaa edelliseen toteamiseen Opetushallituksen toimivallasta

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUIHIN 5 JA 6 Kasvun ja oppimisen tuki sekä Oppilashuolto

Kuntaliitto huomauttaa, että kyseisten lukujen osalta sovelletaan olemassa olevaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa, kuten luonnoksessakin todetaan. Kuntaliitto ei pidä tarpeellisena, että kokeiluopetussuunnitelmassa kuvataan lisäksi asiaa esitetyssä laajuudessa. Pääosin toimitaan joka tapauksessa olemassa olevan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen suunnitelman mukaisesti. Luvussa tulisi kuvata ainoastaan asiat, jotka koskevat tältä osin uutta esiopetukseen tulevaa ikäluokkaa ja niihin liittyviä mahdollisia ratkaisuja.

Asiakokonaisuuden osalta on huomioitava, että toimintatapa tulee koskemaan yhtä nuorempaa ikäluokkaa. Osa kokeilun mukaisessa esiopetuksessa aloittavista on 4 -vuotiaita. Opetussuunnitelman perusteissa määrätään mekaanisesti tuen järjestämisestä ja siitä tehtävästä päätöksestä. Esiopetuksen järjestäjien kannalta tulisi kokeiluopetussuunnitelmassa tarkemmin kuvata kolmiportaisen tuen toteuttaminen, jotta lapsi saa tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintaperiaatteet eivät voi olla täysin samanlaisia vaan niissä tulee huomioida erityisesti lasten ikä ja kehitystaso.

Yleistä palautetta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnoksesta

Kuntaliiton näkemyksen mukaan lausuttavana olevaa kokeiluesiopetuksen opetussuunnitelmaluonnosta voidaan tiivistää. Kuntaliitto muistuttaa, että poistamalla esimerkiksi aiemmin mainitut toimivaltuuden osalta tapahtuvat ylitykset, tiivistyisi suunnitelma merkittävästi ja antaisi tarvittavan paikallisen väljyyden.

Lisäksi Kuntaliitto huomauttaa, että kunnille tosiasiallisesti jää kovin lyhyt aika paikallisen kokeilusuunnitelman laadintaa ja siihen liittyvään päätöksentekoprosessiin.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että kokeiluopetussuunnitelmaluonnokset ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi samanaikaisesti.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta             Jarkko Lahtinen
johtaja                         kehittämispäällikkö

tags