Kuntaliiton lausunto Maanmittauslaitokselle 13.5.2020 (513/03/2020), Päivi Tiihonen

Maanmittauslaitoksen laserkeilainkapasiteetin varmistaminen

                 

Nykytilanne

Maanmittauslaitos hallinnoi Suomen valtion omistuksessa olevaa ilmakuvaukseen ja laserkeilaukseen soveltuvaa kalustoa, jolla voi suorittaa laserkeilaus- ja ilmakuvaustehtäviä. Maanmittauslaitoksen käytössä oleva laserkeilain on otettu käyttöön vuonna 2013. Nyt käytössä oleva keilain on tullut elinkaarensa päähän ja sen käyttö loppuu vuoden 2020 aikana. Toiminnan jatkumisen varmistamiseksi Maanmittauslaitos valmistelee investointiehdotusta laserkeilainjärjestelmän uusimiseksi.

Valtakunnalliset laserkeilaukset

Vuodesta 2020 alkaen valtakunnalliset laserkeilaukset suoritetaan uuden kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti. Kansallista laserkeilaus-ohjelmaa ohjaa yhteistyöelin, johon kuuluvat Maanmittauslaitoksen lisäksi Metsähallitus, Ruokavirasto, Suomen metsäkeskus ja Suomen ympäristökeskus sekä eri ministeriöiden edustajia. Maanmittauslaitoksen rooli on toimia valtakunnallisten pistepilviaineistojen hankkijana, koordinoijana ja jakelijana. Maanmittauslaitos tuottaa pistepilvistä myös valtakunnallisia 3D-geometriaaineistoja kaikkien toimijoiden käyttöön.

Kansallisessa laserkeilausohjelmassa koko Suomi keilataan kuuden vuoden sykleissä. Suurin osa keilauksista tilataan yksityisiltä toimijoilta. Omalla kalustolla on tarkoitus suorittaa vain pieni osa kansallisen laserkeilausohjelman mukaisista keilauksista.

Laserkeilausaineistojen hyödyt kunnille

Maanmittauslaitos ylläpitää ja kehittää Paikkatietoalustaa, jonka avulla kootaan ja julkaistaan paikkatietoja valtakunnallisesti. Maanmittauslaitos aikoo lähivuosina tuottaa esimerkiksi kaikki Suomen 3D-rakennukset laserkeilausaineistoa hyödyntäen. Pistepilviaineistosta muodostuu myös koko valtakunnan kattava, yhtenäinen ja jatkuva 3D-maastopinta.

Kunnat saavat Maanmittauslaitoksen tuottamat, valtakunnalliset 3D-aineistot hyödynnettävikseen. Maanmittauslaitoksen 3D-aineistoista on hyötyä erityisesti niille kunnille, joilla ei ole omaa 3D-tuotantoa sekä taajama-alueen ulkopuolisin osin kaikille niille kunnille, jotka tuottavat omaa kaupunkimallia vain taajama-alueelta. Kunnat voivat hyödyntää Maanmittauslaitoksen tuottamia pistepilviaineistoja soveltuvin osin myös omassa 3D-tuotannossaan.

Eri organisaatiot (valtio, maakunnat, kunnat, yritykset) voivat hyödyntää pistepilvistä tuotettua valtakunnallista 3D-mallia mm. kunnanrajat ylittävässä seudullisessa suunnittelussa, uusien alueiden massoittelussa tai esimerkiksi ympäristönsuojeluun liittyvissä tehtävissä. Laserkeilausaineistoa ja siitä jalostettuja geometriamalleja voi hyödyntää moniin analyyseihin, kuten melu- ja tulvamallinnukseen. Esimerkiksi tulvatilanteessa omalla suomalaisella kalustolla saataisiin tuotettua tulvan tilannekuva nopeasti.

Keilauskapasiteetti tulee varmistaa

Maamittauslaitos suorittaa vain osan kansallisista laserkeilauksista itse, joten yritysten osuus toiminnassa säilyy edelleen hyvänä Maanmittauslaitoksen oman kaluston hankinnasta huolimatta.

3D-aineistojen käyttö on koko ajan kasvamassa ja uusia soveltamisalueita kehitetään jatkuvasti niin valtakunnallisiin kuin paikallisiin tarkoituksiinkin. 3D-tuotanto on tärkeä osa rakennetun ympäristön digitalisaatiota. Suomen tulee varmistaa 3D-aineistojen saatavuus sekä kokonaisvaltaisen 3D-asiantuntemuksen ylläpitäminen myös pistepilviaineistojen tuotannon osalta.   

Kaikki Suomen yksityisillä markkinoilla toimivat laserkeilaus- ja ilmakuvausalan yritykset ovat ulkomaalaisia ja näiden kalustojen saaminen erityisesti poikkeusoloissa on epävarmaa.

Valtakunnallisen laserkeilausaineiston saatavuuden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa, 3D-malleihin perustuvan digitalisaation edistämiseksi sekä suomalaisen kokonaisvaltaisen 3D-asiantuntemuksen ylläpitämiseksi Kuntaliitto puoltaa Maanmittauslaitoksen laserkeilainjärjestelmän hankintaa.  

Suomen Kuntaliitto ry

Jarkko Huovinen                             Päivi Tiihonen           
Johtaja / Alueet ja Yhdyskunnat    Digipäällikkö / Rakennetun
                                                 ympäristön digitalisaatio

 

 

tags

Päivi Tiihonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2151, +358 50 478 1604
Vastuualueet
  • kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittäminen
  • kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi sekä kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.