Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.3.2020 (240/03/2020), Johanna Selkee

Muistio esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmän ehdotuksesta esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.
Suomen Kuntaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta ja ehdotettuja pykäliä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Valtionosuuden samisen edellytykset (4 §)

Kuntaliitto ehdottaa, että 4 pykälän 8. kohtaan pykälässä olisi hyvä tarkentaa, että toimintayksiköllä on monivuotinen suunnitelma, joka sisältää toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen seurannan.

Korotetun valtionosuusprosentin määräytymisen perusteet (6 §)

Kuntaliitto toteaa, että pykälän perusteluissa on hyvin perusteltu millä perustein korotettua prosenttia voi saada. Aiemmassa esityksessä korotusperusteita oli useita ja ongelmaksi olisi muodostunut, miten montaa eri korotuksen mukaista lisättyä painotusta saman toimijan olisi ollut mahdollista saada. Tässä esityksessä huomioidaan kokonaisuus, jolloin korotettuun prosenttiin oikeuttavana toimintana ei yleensä voi pitää alle neljäsosan osuutta toimintayksikön koko toiminnasta. Ehdotus ei näin ollen poissulje sitä, että toimijalla voi olla useampia korotettuun prosenttiin oikeuttavia seikkoja, jotka otetaan huomioon toimintaa ja kustannuksia arvioitaessa. 

Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatterin rahoitusasema (6 §)

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ao. toimintayksiköiden toimintaa arvioidaan 6 vuoden välein kuten muitakin.

Hakeminen valtionosuuden piiriin (8 §)

Kuntaliitto ehdottaa, että pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa, 1 momentin kohdalla voisi olla syytä vielä todeta yhteenvetona, että kaikki toimintayksiköt hakevat samalla tavoin uuden valtionosuujärjestelmän piiriin ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätöksen toimintayksikön hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi sekä päätöksen voimassaolosta joko 3 vuodeksi tai toistaiseksi. Tämä lisäys auttaisi selventämään uuden järjestelmän hakuprosessia ja kaikkien toimijoiden tasa-arvoista asemaa. Vaihtoehtoisesti asia voitaisiin todeta myös 5 §:n 2 momentin lopussa.  

Määräajoin tehtävä valtionosuuden edellytysten täyttymisen arviointi (8 §)

Kuntaliitto toteaa, että arviointipykälä on napakka ja riittävän rajattu. Taiteen edistämiskeskuksen sekä ministeriön työnjako on selvästi kirjoitettu pykälään, samoin kuin Taiteen edistämiskeskukselle annettu rooli ja tehtävä. Tämä auttaa määrittelemään arvioinnin takia Taiteen edistämiskeskukselle tulevaa mahdollista lisäresurssitarvetta. Kuten esityksessä todetaan, arviointia tulee tehdä suhteessa 4 ja 5 pykälissä asetettujen edellytysten täyttämiseen. Pykälä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, minkä puutteesta nykyistä järjestelmää on kritisoitu. Valtionosuuden arviointi antaa myös riittävän väljyyden toimintayksikön ylläpitäjälle arvioida itse toimintayksikön toimintaa ja sille ylläpitäjän toimesta asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Esittävien taiteiden yksikköhinnat (rahoituslaki 35 §)

Kuntaliitto toteaa, että yksikköhintoihin vaikuttaa edelleen toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Koska uuteen järjestelmään ja kahteen eri yksikköhintaan siirtyminen voi aiheuttaa toimintayksiköillä epävarmuutta siitä, miten esimerkiksi musiikkiteatterin eri genret huomioidaan yksikköhinnoissa, on syytä kehittää kustannustiedonkeruuta niin, että esittävän taiteen moninaisuus ja niistä aiheutuvat kustannukset voidaan oikeasti huomioida yksikköhinnoissa.

Muut kommentit ja huomiot

Tässä yhteydessä olisi hyvä lisätä esitykseen myös vaikutusten arviointi, joka olisi syytä tehdä uuden järjestelmän käyttöönotosta muutaman vuoden kuluttua. Mikäli ehdotettu 2-napainen yksikköhintajaottelu ei vastaa todellisuutta, on tähän syytä reagoida mahdollisimman nopeasti. Kahteen eri yksikköhintaan on tämänhetkisten tietojen valossa syytä siirtyä, sillä yhden yksikköhinnan malli ei huomioisi riittävällä tavalla musiikin ja esimerkiksi teatteritoiminnan kustannuseroja riittävällä tarkkuudella.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Selkee
erityisasiantuntija

tags