Lausunto sisäministeriölle 11.4.2022 (156/03.01.00/2022) Ari Korhonen

Arviomuistio rajavartiolainsäädännön muutostarpeista

Kuntaliitto katsoo perustelluksi arvioida rajalla tapahtuvan toiminnan toimivaltuuksia erityisesti olemassa oleva turvallisuustilanne huomioiden. Lisäksi Kuntaliitto näkee tarpeellisena arvioida myös hybridivaikuttamista ja sen edellyttämiä muutostarpeita lainsäädäntöön.

Nyt laaditussa arviossa rajavartiolainsäädännön muutostarpeista ei ole tarkasteltu mahdollista kuntien ja Rajavartiolaitoksen välistä yhteistyötä. Esimerkiksi laajamittainen maahantulo vaikuttaa oleellisesti raja-alueen kuntiin ja edellyttää myös niiltä toimia akuutissa tilanteessa. Kuntaliitto esittää, että olisi syytä arvioida mahdollisia säädöstarpeita myös kuntien ja Rajavartiolaitoksen yhteistyön näkökulmasta. Esimerkiksi tilannekuvan saaminen ja tiedonvaihto tulisi mahdollistaa myös salassapidettävän tiedon osalta turvallisuustilanteen sitä edellyttäessä.

Kuntaliitto korostaa, että mahdollisiin muutoksiin arvioidaan myös riittävät resurssit tehtävän hoitamiseksi. Esimerkiksi laajamittaisessa maahantulossa viranomaisten resurssien puute (esimerkiksi viiveet rekisteröinnissä) siirtyy välittömästi kuntien velvoitteeksi hätämajoitus- ja kiireellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen pitkittymisenä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ari Korhonen                              
erityisasiantuntija

 

tags
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus