Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 13.1.2022 (1147/03.01.00/2021) Johanna Selkee

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta - työryhmän raportti

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi saavutettavuuskirjasto Celiasta. 

Suomen Kuntaliitto suhtautuu myönteisesti työryhmän esitykseen.

Saavutettavuuskirjasto Celian asema ja tarkoitus (1 §)

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä.  

Kirjaston tehtävät (2 §)

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä.  

Maksuttomuus (3 §)

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä.

Käyttösäännöt sekä käyttö- ja lainauskielto (4 § ja 5 §)

Saavutettavuuskirjasto Celian kohdalla todetaan 5 pykälän perusteluissa että ”Käyttö- ja lainauskielto voisi olla kestoltaan voimassa enintään 60 päivää. Ennen kiellon antamista kirjaston tulisi kuulla asianosaisena olevaa kirjaston asiakasta hallintolain edellyttämällä tavalla. Pykälän 1 momentin mukaisesta käyttö- ja lainauskiellosta tehtäisiin valituskelpoinen hallintopäätös.” Myöhemmin perusteluissa kuitenkin todetaan, että ”Kun aiemmin lainatut, myöhässä olevat aineistot olisi palautettu kirjastoon tai vahingonkorvaus suoritettu, asiakas voisi jälleen lainata aineistoja. Pykälän 1 momentin mukaisesta lainauskiellosta ei tehtäisi erillistä hallintopäätöstä, vaan lainauskiellosta ja sen päättymisestä tehtäisiin merkintä Saavutettavuuskirjasto Celian käytössä olevaan tietojärjestelmään.”

Suomen Kuntaliitto kannattaa ehdotusta, mutta esittää perustelutekstin tarkistamista siltä osin, tarvitseeko lainauskiellosta tehdä erillistä hallintopäätöstä pykälässä 5. Laissa yleisistä kirjastoista (1492/201&) vain määräaikainen käyttökielto on valituskelpoinen hallinnollinen päätös.

Lisäksi Suomen Kuntaliitto ehdottaa, että perustelutekstiin vielä lisätään pykälän 5 kohdalla, kuka käyttökiellon käytännössä voi määrätä tai missä asiasta päätetään. Vastaava kysymys on nimittäin herättänyt yleisten kirjastojen kohdalla epätietoisuutta. Kuntalain (2015/410, 90§) mukaan kunnalla tulee olla hallintosääntö, jossa määritellään, kuka hallinnollisia päätöksiä voi kunnassa tehdä.

Yhteistyö, johtokunta, johtaja ja Braille-neuvottelukunta (6 §-9 §)

Esityksessä ehdotetaan omaa pykälää yhteistyöstä (6§).

Ehdotus on linjassa sen kanssa mitä laissa yleistä kirjastoista (1492/2016, 11§) todetaan kirjastojen välillä tehtävästä yhteistyöstä.

Celian ja yleisten kirjastojen välisellä yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Yhteistyö on jatkuvaa ja tukee kummankin tahon toimintaa ja Celian palvelujen saavutettavuutta.

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä pienellä lisäyksellä pykälään 6. Kuntaliitto ehdottaa lisättäväksi kehittää toimintaansa yhteistyössä, jolloin hallituksen esityksen 6 §:n pykälän 1 momentti olisi: Kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa yhteistyössä yleisten kirjastojen, muiden kirjastojen sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Kirjasto voi toimia yhteistyössä myös muiden yhteisöjen kanssa.

Virastolle ehdotettu uusi nimi: Saavutettavuuskirjasto Celia

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä.

Muita huomioita hallituksen esityksestä:

Lain yleisistä kirjastoista (1492/2016) pykälää (11§) ehdotetaan muutettavaksi siten, että Näkövammaisten kirjaston nimi muutetaan Saavutettavuuskirjasto Celiaksi, joka vastaa hallituksen esityksessä ehdotettua uutta nimeä.

Kuntaliitto kannattaa esitystä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Selkee                                                
erityisasiantuntija 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.