Lausunto opetus ja kulttuuriministeriölle 23.9.2022 (488/03.01.00.2022) Mari Sjöström

Ehdotus perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Kuntaliiton lausunto ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Mikä on näkemyksenne kriteeriluonnosten selkeydestä?

Kuntaliitto pitää luontevana, että myös 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereihin on sisällytetty opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet vastaavanlaisesti kuin 9. vuosiluokan päättöarvioinnin kriteeristöön. Rakenteeltaan kriteeristö taulukkomuodossa on selkeä ja yhteneväinen päättöarvioinnin kriteeristön kanssa.

Ovatko osaamisen kuvausten jatkumot arvosanasta 5 arvosanaan 9 johdonmukaisia? Toivomme perusteluja.

Kuntaliitto ei ota asiaan kantaa.

Miten mielestänne oppiaineiden arvosanojen 5 kriteeriluonnokset kuvaavat välttäviä tietoja ja taitoja?

Kuntaliitto ei ota kantaa kriteeriluonnoksen sisältöön välttävistä tiedoista ja taidoista. Kuntaliitto kuitenkin toteaa, että perusopetuksen arvioinnin uudistamisen lähtökohtana on ollut puuttua kansallisesti vaihteleviin arviointikäytänteisiin. Liian vaihtelevat käytänteet on katsottu heikentävän peruskoulujärjestelmän koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä oppilaan oikeusturvaa.

Kuntaliitto toteaa, että esitetyillä oppiainekohtaisilla 6 vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereillä on päädytty määrittelemään kansallisesti tiettyjen arvosanojen edellyttämä tieto- ja taitotaso jo ennen perusopetuksen päättövaihetta. Lukuvuosiarvioinnin kriteeristön perusteella arvioitaisiin jatkossa voidaanko oppilas siirtää lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Perusopetuksessa kyseessä on ensisijaisesti oppilaalle, mutta myös huoltajille hyvinkin keskeinen nivelvaihe. Paikallisen liikkumavaran supistuessa on tärkeää seurata käyttöönoton jälkeen mahdollisia vaikutuksia luokallejättöpäätösten sekä arvioinnin uusimisen ja oikaisujen osalta.

Antavatko kaikki arvosanojen kriteerit riittävän tuen oppilaan kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarviointiin? Toivomme perusteluja.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan kriteerit voidaan katsoa antavan selkeyttä ja tukea koulujen ja opettajien arviointityölle. Kuntaliitto on opetuksen järjestämisen ja perusopetuksen oppilaitosverkoston monipuolisuuden näkökulmasta kuitenkin huolissaan arviointikriteeristön laajuudesta. Kriteeristön käyttöönotto on Kuntaliiton käsityksen mukaan suunniteltu toteutettavan kustannusneutraalisti.

Yleisiä kommentteja kriteeriluonnoksista

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereistä, joka on jatkumo perusopetuksen arvioinnin vaiheittain edenneelle uudistamisprosessille. Kriteeriluonnos arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 koskee kaikkia oppiaineita.

Ehdotuksen mukaan uudet 6. vuosiluokan kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023 ja siihen perustuva oppilaiden lukuvuosiarviointi tehdään ensimmäisen kerran keväällä 2024. Esitetyt lukuvuosiarvioinnin kriteerit siirretään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettavaksi.

Kuntaliitto pitää yleisesti arviointia koskevien päätettyjen uudistusten toteuttamista johdonmukaisina. Kuntaliitto on kuitenkin huolissaan ehdotetun 6 vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeristön laajuudesta ja sen vaikutuksista opetuksen järjestäjille. Opetushenkilöstön koulutusmäärät voivat kasvaa suuriksi. Opetuksen järjestäjien näkökulmasta kriteeristö ei saisi johtaa siihen, että arvioinnin mielekkyys muuttuu kouluyhteisöissä kuormitustekijäksi.

Kuntaliitto huomauttaa, että vaiheittain toteutettavat opetussuunnitelman uudistukset edellyttävät opetushenkilöstön kouluttamista pitkällä aikajänteellä monessa eri aiheessa. On tarpeellista, että opettajien täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi varataan resurssia. Uudistusten onnistunut toimeenpano edellyttää, että opetuksen järjestäjille ja opetushenkilöstölle on tarjolla riittävästi laadukasta koulutusta eri puolella maata. On myös tärkeää, että koulutusta on saatavilla eri kieliryhmille. 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan on välttämätöntä, että arviointia koskevia muutoksien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan suhteessa uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin eli vahvistuuko näiden toimenpiteiden myötä arvioinnin yhdenvertaisuus ja arvosanojen vertailukelpoisuus valtakunnallisesti. Tältä osin opetuksen järjestäjiltä on hyvä saada tietoa opetussuunnitelman perusteiden arviointia koskevan 6 luvun toimivuudesta sekä näkemystä siitä, onko arvioinnin osalta paikallisesti päätettävien asioiden supistaminen ja vahvempi kansallinen ohjaus tuonut halutun vaikutuksen eli helpottanut ja yhtenäistänyt oppilaiden arviointia paikallisesti ja jokaisessa peruskoulussa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Mari Sjöström
erityisasiantuntija 

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.