Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 24.11.2022 (700/03.01.00.2022) Kyösti Värri

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annettua valtioneuvoston asetusta. Asetusmuutosten tarve johtuu eduskunnan parhaillaan käsittelyssä olevasta hallituksen esityksestä (HE 230/2022 vp) laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta.

Yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista koskevan lakiesityksen mukaan tutkintotoimikunnan asettamisesta ja kokoonpanosta säädettäisiin aikaisempaa kattavammin yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 3 §:ssä.

Tämän vuoksi yleisistä kielitutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei enää olisi säännöksiä tutkintotoimikunnan asettamisesta. Sen sijaan valtioneuvoston asetuksessa olisi edelleen säännöksiä tutkintotoimikunnan kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä tutkintotoimikunnassa. Valtioneuvoston asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin sihteerin- ja toimistotehtävien hoidosta sekä tutkintotoimikunnan jaostotyöskentelystä. Siihen lisättäisiin myös säännös tutkintotoimikunnan mahdollisuudesta kuulla asiantuntijoita.

Yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista koskevan esityksen mukaan täydennettäisiin tutkinnon järjestäjän tehtäviä koskevaa säännöstä. Tämän vuoksi täydennettäisiin myös yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ää, joka koskee sopimusta tutkinnon järjestämisestä.

Lisäksi muutettaisiin asetuksen 2 §:n 2 momentin ruotsinkielistä sanamuotoa ja korjattaisiin asetuksen 2 §:n 3 momentissa oleva kirjoitusvirhe.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023, joten myös asetusmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kyösti Värri
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme