Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 2.5.2022 (260/03.01.00/2022), Sari Raassina

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lakiesityksestä ja pitää tärkeänä, että viranomaisilla on jatkossakin mahdollisuus ottaa käyttöön rajoitustoimenpiteitä väestön terveyden ja hoidon saatavuuden turvaamiseksi lakiesityksessä määriteltyjen kriteereiden perusteella.

Epidemiatilanteen vaikeutuessa toimivaltaisten viranomaisten on kuitenkin tehtävä päätökset rajoitustoimenpiteiden käyttöönotosta usein ennakoiden perustuen arvioon epidemian leviämisen riskistä ja sairastavuuden lisääntymisestä aiheutuvaan riskiin terveydenhuollon ylikuormituksesta. Rajoitustoimenpiteiden tarkoituksena on vähentää tai hallita tätä riskiä eikä myöhemmässä vaiheessa voida tarkasti todentaa sitä, mitkä olivat rajoitustoimenpiteiden tosiasialliset vaikutukset epidemian hillinnässä. Toimivallan siirto valtioneuvostolta kunnille ja aluehallintoviranomaisille mahdollistaa tartuntatautilain nojalla muutoksen hakemisen tartuntatautilain 90 § perusteella eli valittamalla hallinto-oikeuteen. Kuntaliitto varaa mahdollisuuden käydä neuvottelun kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa liittyen mahdollisista oikeudenkäynneistä syntyvien suorien ja välillisten kustannusten korvaamisesta kunnille.

Lakiesitys - huolimatta monista purettavista säädöksistä - ylläpitää edelleen mm. koronatodistuksiin liittyvää hallinnollista taakkaa. Muutokset ovat kuitenkin oikeansuuntaisia.

Lopuksi

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että ns. erillinen pandemialainsäädäntö valmistellaan huolellisesti, mutta viiveettä. Nykyinen tartuntatautilaki lukuisine muutoksineenkaan ei kaikin osin täytä sitä selkeän lainsäädännön vaatimusta mitä covid-19 pandemiaa vastaavassa tai siihen verrattavissa olevassa tilanteessa tarvitaan.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

tags