Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 1.8.2022 (386/03.01.00/2022) Johanna Vilkuna

Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja siihen liittyväksi laiksi

Katsomme, että lakiesityksessä on alusliikenteen turvallisuutta parantavia kannatettavia muutoksia. Kiinnitämme lausunnossamme huomiota lakiesityksen vaikutuksiin satamanpitäjien toimintaan. Pidämme tärkeänä, että pykälä 6 jatkovalmistellaan yhteistyössä ao. toimijoiden kanssa.

Esityksen mukaan pykälässä 6 säädettäisiin sataman hallinnoimilla vesialueilla uusi menettely luotsinkäytöstä. Tämä korvaisi nykyisen käytännön, jossa satamanpitäjällä on oikeus antaa poikkeus luotsikäytöstä hallinnoimallaan alueella. Lainvalmistelussa tulisi huolehtia siitä, että satamien osalta ei lisätä byrokratiaa, satamatoiminnan viiveitä ja hallinnollisia kustannuksia. Sataman hallinnoimalla alueella luotsinkäyttövelvoitteen tuleekin olla edelleen satamanpitäjän ratkaistavissa. Nykyisen käytännön ei ole todettu sisältävän turvallisuuspuutteita.

Esitämme myös, että pykälään 7 lisätään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tai ammattikorkeakoululain mukaisessa merenkulkualan koulutuskäytössä olevat alukset siten, että niillä on mahdollisuus saada toistaiseksi voimassa oleva vapautus luotsinkäytöstä. Tämä on tärkeää, jotta laki ei rajoita ja yksipuolista merenkulkualan opiskelijoiden koulutuksessa käytettävien alusten toimintaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen
johtaja, yhdyskunnat ja ympäristö

Johanna Vilkuna
kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!