Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.9.2022 (540/03.01.00/2022), Ellen Vogt

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Suomen Kuntaliitolta lausuntoa esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti lapsilisälakia ja toimeentulotuesta annettua lakia. Kyseessä on lapsiperheiden ostovoiman lisäämiseen tähtäävä lakiluonnos, jossa joulukuun 2022 lapsilisä ehdotetaan maksettavaksi kaikille lapsilisän saajille kaksinkertaisena. Toimeentulotukea myönnettäessä tätä ehdotettua ylimääräistä lapsilisää ei esitysluonnoksen mukaan otettaisi huomioon toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa, vaan ylimääräinen lapsilisä etuoikeutettaisiin toimeentulotuen 11 pykälässä. Tällöin myös toimeentulotukea saavat hyötyisivät tuesta täysimääräisesti. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2022 ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka.

Kuntaliiton huomiot lakiesitysluonnoksesta

Lakiesitysluonnoksen vaikutusarvioissa sivulla 8 todetaan seuraavaa:

”Kelan mukaan ehdotettujen lapsilisää ja toimeentulotukea koskevien muutosten toimeenpano tulee ruuhkauttamaan sekä perustoimeentulotuen että perhe-etuuksien käsittelyä ja etuuksien käsittely tulee joiltain osin viivästymään. Kela pitää mahdollisena, että perustoimeentulotuen tavoitekäsittelyaika voi ylittyä nyt kyseessä olevan muutoksen aiheuttaman ylimääräisen työmäärän vuoksi ottaen huomioon myös muut vuoden vaihteessa toimeenpantavat muutokset. Muutokset lisäävät työtä myös asiakaspalvelussa.”

Me Kuntaliitossa esitämme vakavan huolemme yllä olevaan lakiesitysluonnoksen vaikutusarvioon liittyen. Näkemyksemme mukaan on kestämätöntä, että kiireisesti toimeenpantava sinänsä hyvää tarkoittava, mutta ei välttämätön, lainsäädäntö aiheuttaa riskin etuus- ja perustoimeentulotuen käsittelyjärjestelmän asianmukaiselle toiminnalle juuri palvelujärjestelmän rakenteiden kautta aikojen suurimman mullistuksen kanssa yhtäaikaisesti. Mikäli yllä oleva Kelan arvioima uhkakuva toteutuu, voidaan päätyä tilanteeseen, että esimerkiksi perusturvan tai toimeentulotuen varassa elävä perhe saattaa kyllä saada tililleen kaksinkertaisen lapsilisän joulukuussa 2022, mutta muut ensisijaiset etuudet tai perustoimeentulotuki jäävät jouluksi saamatta, koska hakemuksia ei ehditä käsitellä.

Huomautamme myös, että vaikutusarvioissa ei ole lainkaan tunnistettu sitä, että perusturva- ja perustoimeentulotukijärjestelmien viivästymät saattavat ohjata varattomat asiakkaat kuntaan hakemaan täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea. Tämä ennakoimaton ohjautuminen tapahtuisi tämän vuoden joulukuussa tilanteessa, jossa kunnissa valmistaudutaan kaikkien aikojen suurimpaan rakenteelliseen uudistukseen. Asiakkaiden ennakoimatonta lisääntymistä tulisi juuri tässä murrosvaiheessa kaikin keinoin välttää, jotta muutoksesta ja hyvinvointialueuudistuksesta selvitään ilman tarpeettomia riskejä.

Me Kuntaliitossa katsommekin, että mikäli vaikutusarvioissa kuvattua riskiä ei pystytä merkittävästi ja luotettavasti pienentämään, tulisi tämän lainsäädännön voimaan tuloa lykätä vuoden 2023 puolelle. Esimerkiksi jo se, että lakia lykättäisiin olemaan voimassa tammikuun 2023 voisi pienentää ennakoitua riskiä ja toisaalta kuitenkin tuottaa vastaavan tuloksen lapsiperheiden ostovoimalle.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole lakiesitysluonnokseen huomautettavaa.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina                                          Ellen Vogt
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö             erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.