Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 11.10.2022 (586/03.01.01/2022) Mari Sjöström, Minna Antila

HE 162/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle (162/2022) perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan opetuksen järjestä olisi velvollinen poissaolojen seurannan lisäksi ennaltaehkäisemään ja puuttumaan poissaoloihin suunnitelmallisesti. Kyseessä olisi uusi laajeneva tehtävä kunnille, johon osoitetaan pysyvä 8 miljoonan euron rahoitus peruspalveluiden valtionosuuksina. Ehdotettu laki on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023.

Kuntaliitto toteaa, että opetuksen järjestäjille on jätetty riittävästi väljyyttä ratkaista paikallisesti, miten jatkossa suunnitelmallista työtä tehdään, seurataan ja arvioidaan peruskouluissa. Tämä mahdollistaa opetuksen järjestäjille siirtää painopistettä sellaiseen koulussa tapahtuvaan hyvinvointityöhön ja toimintakulttuurin kehittämiseen, jolla voidaan vähentää oppilaan opintojen edistymistä haittaavien poissaolojen syntymistä. Kuntaliitto kuitenkin korostaa, että sitouttaminen koulunkäyntiin ja opiskeluun edellyttää myös oppilaita ja perheiltä panostusta ja motivaatiota. Huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu ja oppivelvollisuuslain velvoittamana huolehtia oppivelvollisen suorittamisen valvonnasta.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota, että esityksessä ehdotetaan lisättäväksi opetuksen järjestäjän seurannan ohella velvoite puuttua oppilaan poissaoloihin. Lainsäätäjä on niukasti kuvaillut tarkoittaako tämä yksittäisen oppilaan kanssa tehtävää toimintaa ja onko tehtävä opettajan tai rehtorin vastuulla. Kuntaliitto toteaa, että perusopetuksen oppilaalla on halutessaan käytössä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset palvelut, mutta ei velvoitetta käyttää yksilöpalveluita eikä’ lakiesitys muuta tätä asiaa. Perusopetuslakiin lisätty opetuksen järjestäjiä koskeva velvoite puuttua oppilaan poissaoloihin tulisi täsmentää siten, että esityksessä selkeästi ilmenee, että kyseessä on opetuksen järjestämiseen liittyvä tehtävä. 

Kuntaliitto pitää hyvänä, että opetushenkilöstön koulutustarpeisiin on varattu jo ensivaiheessa määrärahaa. On myös tärkeää, että opetuksen järjestäjiä tiedotetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteasiakirjojen mahdollisesta muutostarpeesta keväällä 2023 opiskeluhuoltoa koskevan osion lisäksi. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on varsin tiheään tahtiin osa-uudistettu, joka on lisännyt paikallista työtä ja henkilöstön koulutustarpeita.  

Lopuksi Kuntaliitto kiinnittää huomiota, että esityksessä kohdassa ”Nykytila ja sen arviointi” todetaan perusopetuksen suorittamisen päättyvän, kun oppilas täyttää 18 vuotta. Esityksessä lienee ollut tarkoitus todeta oppivelvollisuuden päättyvän, kun oppilas täyttää 18 vuotta.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.