Lausunto eduskunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnalle (591/03.01.00/2022) Jarkko Lahtinen

HE 178/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen lausunto annetusta esityksestä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolakia, sosiaalihuoltolakia ja pääosin kumottua sosiaalihuoltolakia. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvästä harjoittelusta suoritettaisiin valtion varoista korvausta hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle, Helsingin kaupungille, kunnalle, kuntayhtymälle ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja tai varhaiskasvatuspalveluja tuottavalle yksikölle sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

Harjoittelusta aiheutuu palvelujärjestelmälle välillisiä kustannuksia harjoittelun suunnittelun, harjoittelijan perehdytyksen ja ohjauksen sekä korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön muodossa.

Kaikkiin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus on tutkinnosta ja korkeakoulun opintosuunnitelmasta riippuen 75–120 opintopistettä. Ammattikorkeakouluopinnoista merkittävä osa tapahtuu käytännön harjoittelussa.

Esityksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on tarjolla riittävästi harjoittelupaikkoja ja että opiskelijan saama ohjaus on laadukasta ja vastaa koulutukselle asetettuja tavoitteita.

Kuntaliitto kannattaa esityksen mukaista harjoittelukorvauksen maksamista myös kunnille ja yksityisille palveluntuottajille varhaiskasvatuksessa suoritettujen harjoittelujen osalta. Kuntaliitto muistuttaa, että varhaiskasvatuksessa on erityinen pula varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen sosionomeista. Kuntaliiton käsityksen mukaan juuri sosionomikoulutuksen osalta opiskelijat eivät enää valitse varhaiskasvatuksen tehtäviin vaadittuja opintokokonaisuuksia. Näin ollen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinnon suorittaminen olisi myös jatkossa vetovoimainen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                               
johtaja, hyvinvointi ja sivistys -yksikkö

Jarkko Lahtinen
kehittämispäällikkö 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!