Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 21.10.2022 (652/03.01.00/2022), Sari Raassina

HE 190/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia tartuntatautien torjuntatyön järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille. Lakiin tehtäisiin hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset.

Kuntaliitto pitää tartuntatautien torjuntatyön järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueille toimivana ratkaisuna muun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisen yhteydessä. Nähdäksemme esitetyt säännösmuutokset ovat hyviä järjestämisvastuun siirtoa silmällä pitäen. Erityisesti kuntien, hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän yhteistyötä koskevaa 9 b §:ää on parannettu merkittävästi lausuntokierroksella olleeseen esitysluonnokseen verrattuna.

Painotamme kuitenkin, että tartuntatautilain kokonaisuudistus ja uuden pandemialainsäädännön säätäminen tulee toteuttaa seuraavalla hallituskaudella.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.