Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 9.11.2022 (691/03.01.00/2022) Kyösti Värri

HE 230/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta.

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset järjestyksen rikkomisen ja vilpillisen menettelyn seuraamuksista. Jos tutkinnon suorittaja rikkoisi järjestystä tutkintotilaisuudessa, eikä tutkintotilaisuuden valvojan kehotuksesta huolimatta lopettaisi menettelyä, hänen tutkintosuorituksensa katsottaisiin hylätyksi. Jos hän syyllistyisi vilpilliseen menettelyyn, siinä avustamiseen tai vilpin yritykseen tutkintotilaisuudessa, hänen tutkintosuorituksensa katsottaisiin hylätyksi ja lisäksi hän menettäisi oikeutensa osallistua kyseisen kielen tutkintoon kuuden kuukauden ajaksi tutkintopäivästä. Asiasta tekisi päätöksen Opetushallitus. Päätöksestä olisi valitusoikeus.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa, tutkinnon järjestäjiä ja arvioijia koskevia säännöksiä tekemällä enimmäkseen teknisluonteisia tarkistuksia ja siirtämällä nykyisin asetuksessa säädettyjä asioita lain tasolle. Samalla täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä tutkintomaksusta ja muutoksenhausta. Tutkintomaksun perimistä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tutkintomaksun perisi jatkossa Opetushallitus tutkinnon järjestäjän sijasta.

Kuntaliitto pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja kannatettavana. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitykseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                            
johtaja

Kyösti Värri
erityisasiantuntija

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.