Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 9.11.2022 (691/03.01.00/2022) Kyösti Värri

HE 230/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta.

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset järjestyksen rikkomisen ja vilpillisen menettelyn seuraamuksista. Jos tutkinnon suorittaja rikkoisi järjestystä tutkintotilaisuudessa, eikä tutkintotilaisuuden valvojan kehotuksesta huolimatta lopettaisi menettelyä, hänen tutkintosuorituksensa katsottaisiin hylätyksi. Jos hän syyllistyisi vilpilliseen menettelyyn, siinä avustamiseen tai vilpin yritykseen tutkintotilaisuudessa, hänen tutkintosuorituksensa katsottaisiin hylätyksi ja lisäksi hän menettäisi oikeutensa osallistua kyseisen kielen tutkintoon kuuden kuukauden ajaksi tutkintopäivästä. Asiasta tekisi päätöksen Opetushallitus. Päätöksestä olisi valitusoikeus.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa, tutkinnon järjestäjiä ja arvioijia koskevia säännöksiä tekemällä enimmäkseen teknisluonteisia tarkistuksia ja siirtämällä nykyisin asetuksessa säädettyjä asioita lain tasolle. Samalla täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä tutkintomaksusta ja muutoksenhausta. Tutkintomaksun perimistä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tutkintomaksun perisi jatkossa Opetushallitus tutkinnon järjestäjän sijasta.

Kuntaliitto pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja kannatettavana. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitykseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                            
johtaja

Kyösti Värri
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme